Η ΕΟΚΕ ζητεί σθεναρά να αποτελέσει η πολιτική συνοχής αναπόσπαστο τμήμα της νέας στρατηγικής για την ΕΕ

This page is also available in

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επειγόντως μια νέα, φιλόδοξη και σαφή στρατηγική για το μέλλον της, στο πλαίσιο της οποίας η πολιτική συνοχής πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο τμήμα. Οι νέες διατάξεις για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 πρέπει να προβλέπουν τη διάθεση επαρκών πόρων και να διασφαλίζουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της, προτρέπει σθεναρά η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), σε διερευνητική γνωμοδότηση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής, που ζητήθηκε από τη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου.

Η πολιτική συνοχής μετά το 2020 χρειάζεται ένα στρατηγικό όραμα

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η πολιτική συνοχής πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο τμήμα μιας νέας φιλόδοξης και σαφούς ευρωπαϊκής στρατηγικής, ευθυγραμμισμένης με το Θεματολόγιο του ΟΗΕ για το 2030 και τους συναφείς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και με τις άλλες παγκόσμιες δεσμεύσεις της ΕΕ. Αυτή η νέα στρατηγική θα πρέπει εξάλλου να διαμορφώσει ένα όραμα και για την ίδια τη μελλοντική πολιτική συνοχής. Το έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με μια πιο βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030 έχει ήδη εγκαινιάσει τη συζήτηση προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ακράδαντα ότι μια ανθεκτική στον χρόνο πολιτική συνοχής πρέπει να είναι ανοικτή σε όλες τις περιφέρειες και να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, όπως η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, η επίτευξη υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικότητας και η διαχείριση της μετάβασης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, με παράλληλη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, δήλωσε ο εισηγητής της ΕΟΚΕ, κ. Stefano Mallia.

Παρότι στην πρόσφατη γνωμοδότηση της ΕτΠ τονίζεται η σημασία της διαμόρφωσης μιας πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027, η ΕΟΚΕ προτρέπει σθεναρά να μην λησμονηθούν οι ιδιαίτερες σημερινές προκλήσεις, τόσο οι κοινωνικές (η περιθωριοποίηση και οι διακρίσεις εις βάρος των μειονοτήτων και συγκεκριμένων εθνοτικών ομάδων ή η ενδοοικογενειακή βία), όσο και οι οικονομικές (η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων), αλλά και οι περιβαλλοντικές.

Στο πλαίσιο της χάραξης μιας νέας πολιτικής, ο συνεισηγητής κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης υπενθύμισε ότι η ΕΟΚΕ δεν μπορεί να δεχθεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περικοπές στον προϋπολογισμό. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για την προσέγγιση της ΕΕ με τους πολίτες της και τη μείωση των ανισοτήτων τόσο μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ όσο και μεταξύ των ανθρώπων, υποστήριξε ο κ. Βαρδακαστάνης. Ως εκ τούτου, και ενόψει των νέων αναδυόμενων προκλήσεων, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη περίοδο.

Στην εν λόγω γνωμοδότηση, η οποία εγκρίθηκε από την ολομέλεια της ΕΟΚΕ τον Μάρτιο, επισημαίνεται επίσης ότι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής πρέπει να κοινοποιείται πιο αποτελεσματικά. Συνεπώς, οι σημερινές υποχρεώσεις δημοσιότητας σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να αναβαθμιστούν σημαντικά, με στόχο η προστιθέμενη αξία της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, γενικώς, και της πολιτικής συνοχής, ειδικότερα, να καταστεί πιο ορατή για τους πολίτες.

Η μελλοντική πολιτική συνοχής πρέπει να αντιμετωπίσει τις εδαφικές ανάγκες με εξατομικευμένες προσεγγίσεις

Η ΕΟΚΕ ζητεί μια περιφερειακά διαφοροποιημένη προσέγγιση όσον αφορά τις επενδύσεις και τις πολιτικές απαντήσεις. Μια περιφερειακά διαφοροποιημένη προσέγγιση θα συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων περισσότερο προσαρμοσμένων στις εδαφικές ανάγκες και θα μας προσφέρει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τόσο τις πλέον απομονωμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές όσο και τις «δημοφιλείς», αλλά και γεμάτες προβλήματα, λειτουργικές αστικές περιοχές, εξήγησε ο κ. Stefano Mallia.

Μια ισχυρή εδαφική προσέγγιση θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση κάθε περιφέρειας με τα απαραίτητα εργαλεία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της κατά βιώσιμο τρόπο, καθώς και για τη συνέχιση της παρεχόμενης στήριξης προς όφελος της διασυνοριακής συνεργασίας.

Οι εθνικές και οι ευρωπαϊκές προσπάθειες πρέπει να συμβαδίζουν όσον αφορά τη συνοχή

Στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ ζητείται επίσης μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνέχεια μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών στρατηγικών μεταρρυθμίσεων, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά τις επενδύσεις. Η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν πρέπει να υποκαθιστά τις προσπάθειες των κρατών μελών, αλλά να τις συμπληρώνει, και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο προώθησης επιτυχημένων έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης τη σύνδεση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που προβλέπονται κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την πολιτική συνοχής, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο.

Η περαιτέρω απλούστευση είναι εφικτή, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ

Όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για την απλούστευση των διατάξεων, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα. Οι διαδικασίες πρέπει να προσαρμοστούν στο μέγεθος των επιχειρησιακών προγραμμάτων, εξήγησε ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Ζητούμε μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση για τα έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας. Εκτός από την απλουστευμένη πρόσβαση σε κονδύλια, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει περαιτέρω δυνατότητες για να διευκολυνθεί η συμμετοχή μικρότερων παραγόντων, πρόσθεσε ο κ. Βαρδακαστάνης.

Η διαρθρωμένη συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς είναι πρωταρχικής σημασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν την ισχυρή και ουσιαστική συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής.

Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό φόρουμ συνοχής της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη διαρθρωμένη συμμετοχή της στη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής σε επίπεδο ΕΕ. Το φόρουμ αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει, μελλοντικά, ενδεδειγμένο πλαίσιο για την πραγματοποίηση μιας ετήσιας διαβούλευσης.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η υιοθέτηση μιας ισχυρής εδαφικής προσέγγισης, η ενίσχυση της συνεκτικότητας και της συνέχειας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών στρατηγικών, η περαιτέρω απλούστευση και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μπορούν, στο σύνολό τους, να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής.

See also