EU employers call for a proactive trade agenda now

(Suomen version alla)

The role of trade as a generator of growth and jobs is undeniable, but public perception of the further liberalisation of trade is getting worse and citizens' concerns must be addressed far more effectively than before. This was one of the conclusions of the conference on "Strengthening European Growth and Competitiveness: Proactive Trade Agenda – NOW!" that took place in Helsinki on 26 October.

Trade policy is now in trouble. It has not raised this much interest in the political debate for a long time, if ever, said Jyri Häkämies, Director general of the Confederation of Finnish Industries (EK), in his address opening the conference. He noted that even though the EU was a superpower in trade and the role of trade as a driver for growth was greater than ever, public support for open trade is declining.

Jacek Krawczyk, President of the EESC Employers' Group, added: "It is our responsibility to advocate for trade; we cannot take it for granted that people understand what the benefits of free trade are". He declared that he appreciated the European Commission's efforts to increase the transparency of trade negotiations, but admitted that those efforts had been insufficient, and felt that the European institutions, Member States and business needed to address citizens' concerns more efficiently.

The current economic situation in the EU and Finland, along with Brexit and its consequences, were the focus of the keynote speech by Olli Rehn, Finnish Minister of Economic Affairs and former Vice-president of the European Commission. Referring to current developments on CETA, Mr Rehn stressed that the EU's credibility as an international partner was at stake. In his view, the situation as a whole highlights the importance of communication and dialogue with citizens on why trade is important to our welfare and employment.

 

Ongoing trade agreements: what is at stake?

Charles Adams, US Ambassador to Finland, summarised recent developments on TTIP negotiations. He underlined the significant progress made during the 15th negotiation round in New York and emphasised that the negotiators' work was continuing. The question to be addressed, in his view, is how each of the societies concerned will deal with mitigating the adverse impact of free trade and the removal of protectionist measures in those sectors where jobs are likely to be lost.

"30 million jobs in the EU depend on export, that is 1 in 7 jobs! 90% of growth in the foreseeable future is expected to be outside the EU. That is why trade is more and more essential for growth and jobs", was the message of Signe Ratso, Director for trade strategy and analysis and market access in the European Commission's DG TRADE, who elaborated on the Commission's efforts to make negotiations on TTIP more transparent.

 

More competitiveness and growth for all

The participants in the second panel focused on the question of how trade agreements could bring more competitiveness and growth for all. An imbalance between open trade and welfare policy was pointed out as one of the reasons of declining support for open trade. At the same time, trade policy cannot be a hostage of national issues and there needs to be a clear mandate for the European Commission.

Aleksi Kuusisto from the Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK) reminded attendees that opening up trade always led to structural changes in the economy: while more workers were hired in certain sectors, companies that were not competitive had to adjust and potentially reduce employment. In his view, the right national policies are needed to ensure that trade benefits both workers and companies.

In his concluding remarks, Jonathan Peel, Vice-president of the External Relations Section and a member of the Employers' Group, underlined that it had been an extremely timely debate, taking into account ongoing developments on CETA and Brexit.

The conference was organised jointly by the Employers' Group of the European Economic and Social committee (EESC), the Confederation of Finnish Industries and ICC Finland.


EU:n työnantajat peräänkuuluttavat välittömästi proaktiivista kauppaohjelmaa

Kaupalla on kiistämätön rooli kasvun ja työpaikkojen luojana, mutta yleinen käsitys kaupan vapauttamisesta edelleen on muuttumassa yhä huonommaksi, ja kansalaisten huoliin on vastattava paljon aiempaa tehokkaammin. Tämä oli yksi Helsingissä 26. lokakuuta aiheesta "Kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen Euroopassa: proaktiivinen kauppaohjelma – NYT!" järjestetyn konferenssin päätelmistä.

Kauppapolitiikka käy nykyisin läpi vaikeaa vaihetta. Se ei ole herättänyt näin paljon mielenkiintoa poliittisessa keskustelussa pitkään aikaan, jos koskaan, sanoi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri Häkämies konferenssin avanneessa puheenvuorossaan. Hän totesi, että vaikka EU on kaupankäynnin suurvalta ja kaupan rooli kasvun moottorina on suurempi kuin koskaan, avoimen kaupan yleinen kannatus on vähenemässä.

ETSK:n työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Jacek Krawczyk lisäsi, että "meidän vastuulla on puhua kaupankäynnin puolesta. Emme voi pitää itsestään selvänä, että ihmiset ymmärtävät, mitä hyötyä vapaakaupasta on." Hän kertoi arvostavansa Euroopan komission ponnisteluja kauppaneuvottelujen avoimuuden lisäämiseksi, mutta myönsi, että nämä toimet ovat olleet riittämättömiä, ja katsoi, että EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja yritysten on vastattava kansalaisten huoliin nykyistä tehokkaammin.

Elinkeinoministeri, Euroopan komission entinen varapuheenjohtaja Olli Rehn keskittyi pääpuheenvuorossaan nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen EU:ssa ja Suomessa sekä Brexitiin ja sen seurauksiin. Hän viittasi EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) kehitykseen ja korosti, että kyse on EU:n uskottavuudesta kansainvälisenä kumppanina. Hänen mukaansa tilanne kokonaisuudessaan osoittaa, kuinka tärkeää on viestintä ja vuoropuhelu kansalaisten kanssa siitä, miksi kauppa on tärkeää hyvinvoinnin ja työllisyyden kannalta.

 

Mitkä ovat panokset parhaillaan neuvoteltavissa kauppasopimuksissa?

Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Charles Adams loi katsauksen transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP) käytävien neuvottelujen viimeaikaiseen kehitykseen. Hän korosti 15. neuvottelukierroksella New Yorkissa aikaansaatua merkittävää edistymistä ja painotti, että neuvottelijat jatkavat edelleen työskentelyään. Hänen mielestään on aiheellista esittää kysymys siitä, miten kukin asianomaisista yhteiskunnista pyrkii lievittämään vapaakaupan ja protektionistisista toimenpiteistä luopumisen haitallisia vaikutuksia aloilla, joilla työpaikkoja todennäköisesti menetetään.

"30 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa on riippuvaisia viennistä. Se tarkoittaa joka seitsemättä työpaikkaa! Lähitulevaisuudessa 90 prosentin kasvusta odotetaan tapahtuvan EU:n ulkopuolella. Tästä syystä kaupalla on yhä tärkeämpi rooli kasvun ja työllisyyden kannalta", totesi Euroopan komission kauppapolitiikan pääosaston kauppastrategiasta, kauppa-analyyseistä ja markkinoille pääsystä vastaava johtaja Signe Ratso, joka käsitteli puheenvuorossaan komission toimia TTIP:stä käytävien neuvotteluiden avoimuuden lisäämiseksi.

 

Lisää kilpailukykyä ja kasvua kaikkien hyväksi

Toisessa paneelikeskustelussa osallistujat keskittyivät siihen, miten kauppasopimuksilla voitaisiin lisätä kilpailukykyä ja kasvua kaikkien hyväksi. Avoimen kaupan ja hyvinvointipolitiikan välinen epätasapaino mainittiin yhtenä syynä avoimen kaupan kannatuksen vähenemiseen. Kauppapolitiikkaa ei niin ikään voida pitää kansallisten ongelmien panttivankina, ja Euroopan komissiolle on annettava selkeä mandaatti.

Aleksi Kuusisto Suomen ammattiliittojen keskusjärjestöstä (SAK) muistutti osallistujille, että kaupan vapauttaminen on aina johtanut rakenteellisiin muutoksiin taloudessa: samalla kun tietyillä toimialoilla on palkattu uusia työntekijöitä, yritykset, jotka eivät ole olleet kilpailukykyisiä, ovat joutuneet mukautumaan ja mahdollisesti vähentämään henkilöstöä. Tarvitaankin oikeanlaisia kansallisia toimintapolitiikkoja sen varmistamiseksi, että kauppa hyödyttää sekä työntekijöitä että yrityksiä.

Päätössanoissaan "ulkosuhteet"-erityisjaoston varapuheenjohtaja, työnantajat-ryhmän jäsen Jonathan Peel painotti käydyn keskustelun erityistä ajankohtaisuutta, kun otetaan huomioon EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimukseen sekä Brexitiin liittyvä nykyinen kehitys.

Konferenssin järjestivät yhteistyössä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) työnantajat-ryhmä, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto.