Απαιτούνται επειγόντως περαιτέρω μέτρα για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

This page is also available in

NPLs

Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συνιστά ωστόσο ειδική αξιολόγηση αντικτύπου για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υποστηρίζει σθεναρά τη θέσπιση πρόσθετων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση του όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και την πρόληψη της συσσώρευσής τους, πράγμα που θα μειώσει τον κίνδυνο που αποτελούν για τη φερεγγυότητα και την ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των οικονομιών της ΕΕ. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας η άρση των απομειωμένων χρεών από τους ισολογισμούς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να αποφευχθούν οι επιπτώσεις της υπερχρέωσης στο μέλλον και να επιτραπεί στις τράπεζες να επικεντρωθούν στο δανεισμό των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Απαιτείται άμεσα δράση, δεδομένου ότι ο συνολικός όγκος των ΜΕΔ, που ανέρχεται σε 813 δισ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2017, εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ τα επίπεδα προ κρίσης και ότι η κατανομή των ΜΕΔ μεταξύ των κρατών μελών είναι άνιση (κυμαίνεται από 0,7% έως 46,7%) Για αυτό η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει τις προτάσεις που παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα ΜΕΔ.

Αυτές οι προτάσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Θα συμβάλουν στην ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και έχουν θεμελιώδη σημασία για την πρόοδο προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, ανέφερε ο Juan Mendoza Castro, εισηγητής της τελευταίας γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ επί του θέματος.

Παρότι οι προτεινόμενοι προληπτικοί μηχανισμοί ασφαλείας δικαιολογούνται από τους διαφορετικούς στόχους που επιδιώκει το λογιστικό πλαίσιο σε σχέση με την προληπτική ρύθμιση, η ΕΟΚΕ αμφισβητεί την ενιαία προσέγγιση και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις προβλέψεις νέων ΜΕΔ. Αν και η εφαρμογή των μηχανισμών ασφαλείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των εθνικών αστικών δικαίων και το μήκος των διαδικασιών στα αστικά δικαστήρια, η προτεινόμενο προσέγγιση δεν το κάνει. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η ΕΟΚΕ ανησυχεί ότι θα υποχρεώσει τις τράπεζες να πωλήσουν σύντομα τα νέα ΜΕΔ. Αυτό θα είναι επιζήμιο για τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Το προτεινόμενο θεματολόγιο ενδέχεται να μειώσει την δυνατότητα αναδιάρθρωσης χρέους και παροχής δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες. Αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο με κοινωνικούς όρους και όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης, ανέφερε ο κ. Mendoza Castro.

Για αυτόν τον λόγο, η ΕΟΚΕ συνιστά την εκτίμηση του δυνητικού αντικτύπου του προτεινόμενου κανονισμού για τις τράπεζες, τη μεταφορά πιστώσεων προς τα νοικοκυριά, τις ΜΜΕ και την αύξηση του ΑΕγχΠ. Η ειδική αυτή εκτίμηση θα δείξει κατά πόσον ο προτεινόμενος κανονισμός είναι κατάλληλος και αποτελεσματικός και κατά πόσον απαιτούνται τροποποιήσεις.

Επιπλέον, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9) για τα χρηματοπιστωτικά μέσα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό, παρότι οι προτεινόμενοι μηχανισμοί ασφαλείας ενδέχεται ήδη να μετριάζουν τις διαφορές πρόβλεψης που πηγάζουν από την υιοθέτηση διαφορετικών λογιστικών πλαισίων. Η υποχρεωτική χρήση του ίδιου λογιστικού προτύπου θα μπορούσε να καταστήσει ακόμα πιο αποτελεσματικούς τους μηχανισμούς ασφαλείας.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών ΜΕΔ μέσω της πρότασής της. Ο κ. Mendoza Castro ανέφερε ότι οι νομοθέτες δεν πρέπει να ενθαρρύνουν την πώληση ΜΕΔ. Ελλοχεύει ο κίνδυνος τα ΜΕΔ να πωληθούν σε χαμηλότερη τιμή στις δευτερογενείς αγορές σε σχέση με την αξία που θα μπορούσαν να επιτύχουν μέσω της εξυγίανσης εντός των τραπεζών.

Όσον αφορά τις συνέπειες των μεταφορών πιστώσεων, η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι η οδηγία πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες (εθνικές) αρχές θα υιοθετούν τα ειδικά μέτρα και συστάσεις που αποσκοπούν στην προστασία των οφειλετών και των εργαζομένων.

Επιπλέον, η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ αμφισβητεί τα οφέλη της προτεινόμενης ταχείας εξωδικαστικής αναγκαστικής εκτέλεσης επί εξασφαλίσεων (ΤΕΑΕΕ) καθώς, κατά τη γνώμη της, η διαδικασία εκτέλεσης ενώπιον των δικαστηρίων λειτουργεί ήδη αποτελεσματικά σε πολλά κράτη μέλη. Φρονεί επίσης ότι η λύση στο πρόβλημα των ΜΕΔ έγκειται πρωτίστως στην ενίσχυση των δικαστικών διαδικασιών στην ΕΕ και όχι στην εφαρμογή εξωδικαστικών διαδικασιών. Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει τους περιορισμούς στην εφαρμογή της ΤΕΑΕΕ και το δικαίωμα των δανειοληπτριών επιχειρήσεων να προσβάλλουν τη χρήση της ενώπιον εθνικού δικαστηρίου.

Τέλος, η ΕΟΚΕ καλεί τα πιστωτικά ιδρύματα να εξασφαλίζουν τον υπεύθυνο και βιώσιμο δανεισμό αποδίδοντας μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες και την κατάσταση των δανειοληπτών τους μεμονωμένα και βρίσκοντας το καταλληλότερο χρηματοοικονομικό μέσο για την κάθε περίπτωση. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη φερεγγυότητα και την ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην ανθεκτικότητα της ΟΝΕ για την αποτροπή νέων χρηματοπιστωτικών κρίσεων και των συνεπαγόμενων σοβαρών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.