Αερομεταφορές: Η ΕΟΚΕ εξετάζει την έκθεση της Επιτροπής για τα κοινωνικά δικαιώματα των πληρωμάτων αεροσκαφών

This page is also available in

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργάνωσε συζήτηση ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για την κοινωνική ατζέντα στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Τα μέλη της ΕΟΚΕ και οι ενδιαφερόμενοι φορείς του τομέα των αερομεταφορών συναντήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Μαρτίου του τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές και κοινωνία των πληροφοριών» (TEN) για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο αυτής της έκθεσης από τη σκοπιά της κοινωνίας των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για υψηλότερα κοινωνικά πρότυπα στον τομέα των αερομεταφορών και δημοσίευσε στις 1 Μαρτίου 2019 ένα άνευ προηγουμένου έγγραφο, επισημαίνοντας τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι χειριστές αεροσκαφών και τα πληρώματα θαλάμου επιβατών στην ΕΕ. Η διατήρηση και η προώθηση υψηλών κοινωνικών προτύπων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη στρατηγική αερομεταφορών της ΕΕ και η κοινή πρόταση των Bulc-Thyssen καθορίζει μια σειρά μέτρων για την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής ατζέντας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Στην έκθεση προσδιορίζονται μια σειρά από σημαντικές τάσεις:

  • Η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αερομεταφορών της ΕΕ. Το 2017, 1 δισεκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν αεροπορικώς εντός της, από ή προς την ΕΕ. Σε γενικές γραμμές, ο κλάδος των αερομεταφορών αριθμεί περίπου 9,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
  • Η ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς αερομεταφορών. Η ζήτηση για χειριστές αεροσκαφών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Πέραν του υφιστάμενου αποθέματος, εκτιμάται ότι, κατά τα επόμενα 20 έτη, θα χρειαστούν μισό εκατομμύριο χειριστές αεροσκαφών στην παγκόσμια αγορά αερομεταφορών.
  • Η ανάδυση νέων παραγόντων, ιδίως αερομεταφορέων χαμηλού κόστους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ της αγοράς της ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες εισήγαγαν άτυπες ή μη τυπικές μορφές απασχόλησης. Ενώ ο κυρίαρχος τύπος απασχόλησης παραμένει η άμεση και η μόνιμη απασχόληση, ποσοστό μεταξύ 9% και 19% των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, καθώς και το 8% των χειριστών αεροσκαφών, προσλαμβάνονται μέσω κάποιας μορφής ενδιάμεσου οργανισμού, και η τάση αυτή απαντάται στο σκέλος χαμηλού κόστους. Εκφράζονται ανησυχίες για την πτωτική πίεση που ασκείται στις συνθήκες εργασίας και αυτό έχει αποδυναμώσει την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις ισχύουσες διασφαλίσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η παρούσα έκθεση είναι επίκαιρη, δήλωσε ο πρόεδρος του τμήματος TEN, κ. Pierre Jean Coulon. Στην ΕΟΚΕ εργαζόμαστε εδώ και χρόνια επί του ζητήματος ενός κοινωνικά δίκαιου αεροπορικού κλάδου. Η βιωσιμότητα είναι πολύ σημαντική. Χρειαζόμαστε διαρκή ισορροπία μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων. Όταν ένα από τα στοιχεία αυτά υπερισχύει των άλλων, προκύπτει έλλειψη ισορροπίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια σχετικά χαοτική κατάσταση.

Ο κ. Thomas Kropp, μέλος της ΕΟΚΕ, επισήμανε ότι είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθούν τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς για τους πολίτες, αλλά, συγχρόνως, να δοθεί έμφαση στις προκλήσεις για το μέλλον, ιδίως όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές και τη βιομηχανική πολιτική. Αναφερόμενος στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τις διεθνείς αεροπορικές συμφωνίες, ιδίως με εταίρους που εφαρμόζουν χαμηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα προστασίας των καταναλωτών, ο κ. Kropp δήλωσε ότι το κύριο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο θα θέλαμε να είμαστε σε θέση, μελλοντικά, να καθορίσουμε τις αεροπορικές μας πολιτικές ή να αφήσουμε εν λόγω πολιτικές σε άλλους παράγοντες.

Ο κ. Jonathan Stabenow, μέλος του ιδιαίτερου γραφείου της Επιτρόπου Thyssen, υπογραμμίζει ότι το υπό συζήτηση έγγραφο διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ προστατεύει ορισμένες αξίες, με στόχο τη διασφάλιση σαφών, δίκαιων και εκτελεστών κανόνων, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι οι κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων δεν εφαρμόζονται επαρκώς στον τομέα των αερομεταφορών και ότι, σε περιπτωσιολογική βάση, οι περισσότερες περιπτώσεις αυτοαπασχόλησης είναι μάλλον απίθανο να χαρακτηριστούν πραγματικά ως τέτοιες.

Ο κ. Hans Ollongren, εκπρόσωπος της Πλατφόρμας συντονισμού των αεροπορικών εταιρειών (Airline Coordination Platform/ACP), προέβαλε τη θέση της βιομηχανίας των αεροπορικών μεταφορών υπογραμμίζοντας ότι το κόστος των αεροπορικών μεταφορών δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλό όσο σήμερα και ότι ο κλάδος των αερομεταφορών είχε καταστεί εξαιρετικά αποτελεσματικός, μολονότι η οικονομικά προσιτή κινητικότητα δεν θα πρέπει να συνιστά το αποτέλεσμα αθέμιτου ανταγωνισμού, στον οποίο οι κανόνες δεν τηρούνται ή τροποποιούνται με διάφορους τρόπους. Είναι, επομένως, σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι αεροπορικές εταιρείες που τηρούν τους κανόνες δεν υφίστανται κυρώσεις.

Ο κ. François Ballestero, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (European Transport Workers' Federation/ETF), παρουσίασε τις απόψεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και τόνισε ότι η έκθεση της Επιτροπής δεν είναι ολοκληρωμένη, καθότι δεν εξετάζει τις μορφές συμβάσεων εργασίας που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τα πληρώματα αεροσκαφών: προσωρινές αναθέσεις καθηκόντων οι οποίες, στην πραγματικότητα, αντιστοιχούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Ο κ. Ballestero υποστήριξε ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης πρέπει να τηρείται σε όλες τις περιπτώσεις και κατέστησε σαφές ότι ο ίδιος τάσσεται κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ στον κλάδο των αερομεταφορών.

Από την πλευρά των καταναλωτών, η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη, μέλος της ΕΟΚΕ, τόνισε ότι οι επιβάτες συμμερίζονται τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις των εργαζομένων. Οι χρήστες εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τους φθηνότερους ναύλους, εντούτοις αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούν με την παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ή των περιβαλλοντικών κανονισμών. Ένας μηχανισμός πιστοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να βοηθήσει τους καταναλωτές να κατανοούν κατά πόσο τηρούνται ορισμένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Τέλος, η κ. Rosella Marlasco, η οποία εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού Θαλάμων Διακυβέρνησης Αεροσκαφών (European Cockpit Association-ECA), υπογράμμισε ότι η παρούσα έκθεση δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες λόγω έλλειψης προσδιορισμού συγκεκριμένων δράσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Επιτροπή αναγνώρισε, για πρώτη φορά, ότι ο κοινωνικός πυλώνας ισχύει και για τις αεροπορικές μεταφορές: υπάρχουν κανόνες και αυτοί ισχύουν και για τα πληρώματα αεροσκαφών, χωρίς καμία εξαίρεση.

Downloads

Αερομεταφορές: Η ΕΟΚΕ εξετάζει την έκθεση της Επιτροπής για τα κοινωνικά δικαιώματα των πληρωμάτων αεροσκαφών

See also