Η ΕΟΚΕ έχει δημοσιεύσει φυλλάδιο στο οποίο παρουσιάζονται οι πέντε βραβευμένες συμμετοχές, με γενικότερες πληροφορίες για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών.

Μπορεί να τηλεφορτωθεί στη διεύθυνση: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-18-295-en-n.pdf