Η ΕΟΚΕ διαφωνεί με τη μείωση των πόρων για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) − το κύριο ταμείο της ΕΕ για τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η ΕΟΚΕ επικρίνει έντονα την προτεινόμενη μείωση, της τάξης του 6%, των πιστώσεων για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), στο οποίο θα συγχωνευθούν, κατά τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2021-2027, πολλά υφιστάμενα ταμεία και προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ένωσης.

Η ΕΟΚΕ αντιτίθεται στην κατάργηση του υποχρεωτικού ελάχιστου ποσοστού των κονδυλίων που διατίθενται για το ΕΚΤ+ στον επόμενο προϋπολογισμό για την πολιτική συνοχής, το οποίο έχει καθοριστεί, επί του παρόντος, στο 23,1%. Επιπλέον, δεν συμφωνεί ούτε με την πρόταση να μειωθεί το ποσοστό της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης του Ταμείου.

Η ΕΟΚΕ ζητεί να διατεθεί στο ΕΚΤ+ το 30% των πόρων για πολιτικές οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και συνιστά το 30% των πόρων του ΕΚΤ+ να διατίθεται για μέτρα κοινωνικής ένταξης.

 «Η προτεινόμενη μείωση ύψους 6% των κονδυλίων του ΕΚΤ+ είναι απαράδεκτη, λαμβανομένου υπόψη του σταθερά υψηλού ποσοστού φτώχειας στην ΕΕ, το οποίο υπερβαίνει το 23%», υπογράμμισε ο κ. Krzysztof Balon, εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση νέου ταμείου ΕΚΤ+.

Μολονότι αντιτίθεται στη μείωση της χρηματοδότησης, η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει την παρούσα πρόταση καθότι, μεταξύ άλλων, ευθυγραμμίζεται με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι συγχωνεύει διάφορα υφιστάμενα ταμεία, έχοντας ως στόχο να ενισχυθεί η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να διαθέσει ένα στοχευμένο ποσό πιστώσεων στην απασχόληση των νέων και στην οικοδόμηση ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του ΕΚΤ+. (ll)