Η τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα θα πρέπει να συνεκτιμά όλα τα είδη μεταφορών

Η νέα πρόταση της Επιτροπής πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω, με συνεκτίμηση όλων των διαθέσιμων ειδών μεταφορών και ιδιαίτερη επικέντρωση στις διατροπικές εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές. Στη γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από την κ. Giulia Barbucci και εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου, η ΕΟΚΕ επικροτεί την τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα που υποβλήθηκε από την Επιτροπή, αλλά τάσσεται υπέρ ενός πιο φιλόδοξου σχεδίου.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής ως περαιτέρω βήμα προς την κατεύθυνση βιώσιμων μεταφορών στην Ευρώπη. Ωστόσο, η κ. Barbucci δήλωσε: «Προτρέπουμε την Επιτροπή να μην περιοριστεί στις οδικές μεταφορές. Η αποτελεσματική ανάπτυξη βιώσιμων και ασφαλών μεταφορών προϋποθέτει τη συνεκτίμηση όλων των διαθέσιμων ειδών μεταφορών. Χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο όραμα, βάσει του οποίου η διατροπικότητα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών θα θεωρείται ως μέσο επίτευξης των στόχων της αποδοτικότητας, της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας.»

Η ΕΟΚΕ προτρέπει επίσης την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους για το πρόγραμμα, επικροτεί τα·στρατηγικά σχέδια δράσης για την οδική ασφάλεια και τις ηλεκτρικές στήλες και υπενθυμίζει στην Επιτροπή τα δυνητικά ζητήματα όσον αφορά την πλήρη αυτοματοποίηση των οχημάτων και τη μετάβαση προς ηλεκτρικά οχήματα.

Τον Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη δέσμη μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση», η οποία αποτελεί την πιο πρόσφατη συμβολή της στον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών μεταφορών. Αυτή η τελευταία δέσμη μέτρων επικεντρώνεται στις οδικές μεταφορές και ειδικότερα στις μετακινήσεις με μηχανοκίνητα οχήματα, παράλληλα με τα εξής τρία βασικά στοιχεία: ασφάλεια· συνδεσιμότητα και αυτοματοποίηση· και καθαρές μεταφορές. (mp)