Η ΕΟΚΕ καταθέτει φρέσκες προτάσεις για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ

EU economic governance

Τον Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υιοθέτησε δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΟΚΕ, παρέχοντας στους ευρωπαίους πολιτικούς ιθύνοντες νέες ιδέες σχετικά με τις τρέχουσες συζητήσεις για την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) και την επόμενη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Στη δέσμη, η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για τη συγκρότηση Προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων (ΠΣΜ) και Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων (ΕΛΣΕ) στο νέο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027). Αυτό θα αποτελέσει θετικό βήμα για τη βελτίωση της οικονομικής ολοκλήρωσης και διακυβέρνησης της ΕΕ.

Ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο να παρακολουθείται ο κοινωνικός αντίκτυπος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται με τη στήριξη του ΠΣΜ και να επεκταθεί το πρόγραμμα σε έργα πανευρωπαϊκής σημασίας. Η επιτυχία του νέου μέσου θα εξαρτάται από την τελειοποίηση ορισμένων ζητημάτων: του ορισμού των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, των διαδικασιών αξιολόγησής τους και των όρων για την διάθεση πόρων.

Η ΕΟΚΕ εκφράζει τον προβληματισμό της όσον αφορά το μέγεθος της ΕΛΣΕ. Ενδέχεται να είναι ανεπαρκές σε περίπτωση κλυδωνισμών που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η χρήση της ανεργίας ως μόνου κριτηρίου για την ενεργοποίηση της στήριξης ενδέχεται να περιορίσει τον έγκαιρο χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα του μέσου

Άλλα συμπληρωματικά κριτήρια θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν ακόμα νωρίτερα για επικείμενο μεγάλο κλυδωνισμό. Έτσι θα μπορούσε να ενεργοποιείται η στήριξη πριν να συμβούν μεγάλοι κλυδωνισμοί. Η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΛΣΕ και την εξέταση της λειτουργίας ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού ασφάλισης.

Όσον αφορά την οικονομική πολιτική για την ευρωζώνη το 2018, η ΕΟΚΕ ζητεί θετικό συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό για την ευρωζώνη. Η αύξηση των επενδυτικών δαπανών σε χώρες με πλεόνασμα θα αποτελέσει αναγκαιότητα για την οικονομική πολιτική. Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρηματικές επενδύσεις και την καινοτομία επίσης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την οικονομική πολιτική, το ίδιο και η μείωση της εργασιακής ανασφάλειας, της φτώχειας και των ανισοτήτων. (jk)