Η ΕΟΚΕ ζητεί ταχεία πλην σταδιακή μετάβαση στη βιώσιμη οικονομία

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, πιο αποδοτικής από πλευράς πόρων και βιώσιμης οικονομίας, πέραν των κοινωνικών στόχων που έχουν τεθεί. Η χρηματοδότηση αυτών των δεσμεύσεων, λαμβανομένων υπόψη περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών κριτηρίων αποτελεί τεράστια επενδυτική πρόκληση.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαμορφώσουν ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αειφορίας για να εξασφαλίσουν τη στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία. Για αυτό, στηρίζει σθεναρά το Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης, και συνιστά την ταχεία πλην σταδιακή εφαρμογή του. Το προτεινόμενο πλαίσιο θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές και σύνδεσης της αποταμίευσης με τις αειφόρες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

Παρότι η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των παραγόντων των χρηματοπιστωτικών αγορών στη μετάβαση, τονίζει ότι για να είναι εφικτό το σύστημα, πρέπει να συμμετέχει η κοινωνία στο σύνολό της.

Θα ήταν σκόπιμο η μετάβαση να ξεκινήσει από την καθιέρωση ταξινόμησης αειφορίας της ΕΕ, καθώς και δεικτών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η ταξινόμηση θα πρέπει να είναι δυναμική και να λαμβάνει υπόψη την επιχειρηματική πραγματικότητα. Απώτερος στόχος πρέπει να είναι η προώθηση της ταξινόμησης σε παγκόσμιο επίπεδο και η ενσωμάτωσή της στο δίκαιο της ΕΕ κατά τρόπο ομοιόμορφο και ταυτόχρονο σε όλα τα κράτη μέλη. Πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την τακτική αναθεώρηση και επικαιροποίησή της

Παρότι η ΕΟΚΕ συμφωνεί με τον προσδιορισμό και τη θέσπιση περιορισμένου αριθμού τομέων και νομικών υποχρεώσεων σε αρχικό στάδιο —πρωτίστως περιβαλλοντικών—, επιδοκιμάζει τη θέσπιση ελάχιστων κοινωνικών και διοικητικών εγγυήσεων από την αρχή. Θα είναι εν συνεχεία σημαντική η επέκταση της αρχικής ταξινόμησης και των νομικών υποχρεώσεων στους στόχους κοινωνικής αειφορίας και διοίκησης στο μέλλον.

Τέλος, η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει τα προτεινόμενα καθήκοντα καταπιστευματοδόχου για τους συμμετέχοντες στη χρηματοπιστωτική αγορά. Αυτά θα επιτρέψουν στους τελικούς επενδυτές να ευθυγραμμίσουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις με τις προτιμήσεις αειφορίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: ECO/456, ECO/466, ECO/467 (jk)