Οι περικοπές στον προϋπολογισμό της πολιτικής συνοχής στέλνουν λάθος μήνυμα

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ακράδαντα ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί βασική συνιστώσα του μέλλοντος της Ευρώπης που απαιτεί επαρκείς πόρους και κατάλληλη μεταρρύθμιση. Οι περικοπές στον προϋπολογισμό για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα έστελναν λάθος μήνυμα στην κοινή γνώμη και θα μπορούσαν να αποδειχθούν επιζήμιες για την πολιτική συνοχής. Ο προϋπολογισμός πρέπει να διατηρηθεί στο σημερινό του επίπεδο και να αυξηθεί όσον αφορά την εδαφική συνεργασία.

Παρότι η ΕΟΚΕ επικρίνει, σε μια δέσμη γνωμοδοτήσεων που υιοθέτησε πρόσφατα. τις δημοσιονομικές διατάξεις των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τη μελλοντική πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή, επιδοκιμάζει όμως τις προσπάθειές της για την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων και αναγνωρίζει την επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων όσον αφορά την απλούστευση, την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το νέο εγχειρίδιο κανόνων δεν προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για όλα τα ταμεία.

Οι νέοι κανονισμοί για την πολιτική συνοχής θα πρέπει, κατά την άποψή της, να ευθυγραμμιστούν με τη νέα στρατηγική «Ευρώπη 2020»· θα πρέπει, επίσης, να επιδιώξουν τη συνέχιση των προσπαθειών για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και την πλήρη ενσωμάτωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η ΕΟΚΕ απορρίπτει τις προτάσεις σχετικά με τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα, τον κανόνα αποδέσμευσης «n+2» και τη μείωση των ποσοστών συγχρηματοδότησης. Οι προτάσεις αυτές θα διαμόρφωναν ένα υπερβολικά άκαμπτο οικονομικό περιβάλλον και θα μπορούσαν να πλήξουν τις επενδύσεις. Η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στις περιφέρειες προϋποθέτει την επίδειξη μεγαλύτερης ευελιξίας.

Δεδομένου ότι η πολιτική συνοχής οφείλει να παρέχει δυνατότητα αποτελεσματικής διευθέτησης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές με διαρθρωτικά και μόνιμα μειονεκτήματα, η ΕΟΚΕ επικροτεί τον προτεινόμενο μηχανισμό για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακά ζητήματα. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει να εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου για τους δυνητικούς χρήστες και να αντισταθμίζει τυχόν ανισορροπίες μεταξύ των εταίρων.

Όσον αφορά τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ), η ΕΟΚΕ προτείνει να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων. Η άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος θα πρέπει να καταστεί προτεραιότητα όλων των προγραμμάτων ΕΕΣ, σε συνδυασμό με τη συμπερίληψη μεταξύ των προτεραιοτήτων της προστασίας των πολιτών και του μετριασμού των σοβαρών κινδύνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ, πατήστε εδώ. (jk)