ΕΟΚΕ προς Επιτροπή: η ψηφιοποίηση πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» που συγκρότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί βήμα στη σωστή κατεύθυνση, καθότι αναγνωρίζεται η καθοριστική σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων, ωστόσο θα μπορούσε να συνδέεται στενότερα με την κοινωνική πραγματικότητα. Στη γνωμοδότηση που κατήρτισαν οι κύριοι Norbert Kluge και Ulrich Samm και που υιοθετήθηκε στη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου, η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση στην Ευρώπη πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, με το «ψηφιακό μέρισμα» να κατανέμεται ισότιμα μέσω κατάλληλων μέτρων πολιτικής.

«Επειδή η ψηφιοποίηση επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής και τους ανθρώπους, είναι ζωτικής σημασίας να μπορούν όλοι οι πολίτες της ΕΕ να επωφεληθούν από αυτήν», δήλωσε ο κ. Kluge. «Η ψηφιοποίηση στην Ευρώπη πρέπει να διαμορφωθεί με περιεκτικό τρόπο», συνέχισε. «Παράγοντες όπως το φύλο, η κοινωνική θέση, η χαμηλότερη εκπαίδευση, τα προσόντα, οι ψηφιακές δεξιότητες, η καταγωγή, η ηλικία ή αναπηρία δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν άνθρωποι που θα αποκλειστούν από την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας».

Οι ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες έχουν ζωτική σημασία και έχουν αναγνωριστεί ως βασικό στοιχείο του προγράμματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές στην απόκτηση και χρήση τόσο στοιχειωδών όσο και προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Θα μπορούσε δε να παρέχεται κατάρτιση μέσω κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, που θα θεσπίζονται επί τόπου στις περιφέρειες. «Επικροτούμε ένα ευρωπαϊκό σήμα αριστείας για τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας που θα ευνοεί τις διασυνδέσεις και θα εξασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου και προηγμένων, αλλά και στοιχειωδών ψηφιακών δεξιοτήτων», υπογράμμισε ο κ. Samm.

Τον Ιούνιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027, με στόχο να θεσπιστεί μια ψηφιακή ενιαία αγορά, να καταστεί η Ευρώπη σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την ψηφιοποίηση και να ενισχύσει την οικονομική ισχύ της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. (mp)