Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη δοκιμή των εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα τίτλων (SBBS) στις αγορές, ζητεί ωστόσο ισχυρότερο και ευνοϊκότερο πλαίσιο για το νέο χρηματοοικονομικό μέσο

SBBS

Οι SBBS μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της διαφοροποίησης και της μείωσης κινδύνου των χαρτοφυλακίων κρατικών ομολόγων που κατέχουν οι τράπεζες και άλλοι χρηματοπιστωτικοί παράγοντες. Αυτό θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στην ευστάθεια και την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να βελτιώσει την ολοκλήρωση της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει συνεπώς τη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση ευνοϊκού πλαισίου που θα επιτρέπει την ανάπτυξη SBBS από την αγορά. Η ΕΟΚΕ στηρίζει τη θέσπιση και τη δοκιμή των SBBS στις αγορές, ταυτόχρονα ωστόσο ζητεί τη διευθέτηση ορισμένων εκκρεμών ζητημάτων της πρότασης. 

«Ο μόνος τρόπος να διαπιστώσουμε κατά πόσον οι τράπεζες και οι επενδυτές ενδιαφέρονται πραγματικά για τους SBBS είναι να τους δοκιμάσουμε», ανέφερε ο κ. Daniel Mareels, εισηγητής της σχετικής γνωμοδότησης. Οι SBBS θα μπορούσαν να συμβάλουν στην περαιτέρω αποδυνάμωση της σχέσης μεταξύ των τραπεζών και των χωρών στις οποίες εδρεύουν. Η ΕΟΚΕ ζητεί να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα προς τούτο, ήδη από την τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση.

Ωστόσο, θα είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η σαφήνεια, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου πλαισίου και, παρότι η ΕΟΚΕ συμφωνεί με πολλές πτυχές της πρότασης, άλλες πτυχές χρήζουν ενίσχυσης· η εποπτεία από την ΕΑΚΑΑ, για παράδειγμα, πρέπει να είναι αυστηρότερη και να ξεκινά από νωρίτερα, προκειμένου οι οντότητες ειδικού σκοπού να μπορούν να πιστοποιούν οι ίδιες τη σύνθεση των υποκείμενων χαρτοφυλακίων των SBBS.

Πρέπει επίσης να απαντηθεί σειρά αναπάντητων ερωτημάτων, όπως το κατά πόσον οι SBBS θα λειτουργούν αποτελεσματικά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ενώ πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω το κατά πόσον οι SBBS πρέπει να προσφέρονται σε ιδιώτες αποταμιευτές και καταναλωτές.

Το προτεινόμενο πλαίσιο πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, σε στενό διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. (jk)