Δήλωση του Luca Jahier, Προέδρου της ΕΟΚΕ

Πράσινο φως για τη Ομάδα #vonderleyen: Προς μια Βιώσιμη Ευρώπη υπέρ των πολιτών της!

27.11.2019

Στη σημερινή ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγει το δρόμο για μια νέα εποχή για την Ευρώπη! Είμαι πεπεισμένος ότι η νέα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κ. Ursula von der Leyen, και η ομάδα των εκτελεστικών Αντιπροέδρων, των Αντιπροέδρων και των Επιτρόπων της θα δώσουν νέα ώθηση στην ήπειρό μας, μετά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μάς έδωσαν πέντε χρόνια για να οικοδομήσουμε την Ευρώπη του αύριο και δεν θα πρέπει να σπαταλήσουμε την ευκαιρία αυτή.

Το θεματολόγιο της νέας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο περιλαμβάνει το Πράσινο Σύμφωνο ως τη νέα μας αναπτυξιακή στρατηγική για μια βιώσιμη Ευρώπη, με διασφάλιση της ισότητας των φύλων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αντανακλά πλήρως τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ). Ο οίκος της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, η ΕΟΚΕ, πιστεύει ακράδαντα ότι είναι πλέον καιρός η ΕΕ να υιοθετήσει και να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο και βιώσιμο θεματολόγιο. Προς τούτο απαιτείται αλλαγή της νοοτροπίας μας.

Στη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου, η ΕΟΚΕ παρουσίασε τη συμβολή της στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη πενταετία, και επισήμανε ότι η ΕΕ οφείλει να επικεντρωθεί στην κλιματική αλλαγή, την ψηφιοποίηση, το κράτος δικαίου και την παγκοσμιοποίηση, καθώς και να ενστερνιστεί ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο να συμμετέχει στενότερα η κοινωνία των πολιτών.

Η ΕΟΚΕ συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαρθρώσει με βάση αυτόν τον πυλώνα το μελλοντικό πρόγραμμα εργασίας της για το 2020 και μετέπειτα. Η ΕΟΚΕ ζητεί επίσης την πρόκριση μιας συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τη βιωσιμότητα με ορίζοντα το έτος 2050, προκειμένου να εφαρμοστούν το θεματολόγιο του ΟΗΕ για το 2030 και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξής (ΣΒΑ) του, μια δέσμευση που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

Οφείλουμε να εργαστούμε σε όλα τα επίπεδα ταυτόχρονα και να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό δράσης για την αντιμετώπιση των επειγουσών περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων. Καίρια σημασία για μια ισότιμη και δίκαιη μετάβαση κατέχει η υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα. Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει, επίσης, ότι είναι ζωτικής σημασίας τόσο η νέα δομή διακυβέρνησης της ΕΕ όσο και οι νέοι κανόνες και τα μέσα για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών. Ειδικότερα, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ενισχυθεί, έτσι ώστε να βελτιωθεί η δημοκρατική λογοδοσία.

Ο στόχος της βιωσιμότητας σε όλες τις διαστάσεις απαιτεί σημαντικές προσπάθειες και δέσμευση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο ανοικτός δημοκρατικός διάλογος που θα υποστηρίζεται από τη διαρθρωμένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι καθοριστικός για την επίτευξη μιας δίκαιης και αποτελεσματικής μετάβασης.

Επισημαίνουμε ακόμη την απόφαση της κ. von der Leyen να δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή δημοκρατία μέσω της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Η διάσκεψη αυτή πρέπει να διοργανωθεί με την πλήρη συμμετοχή της ΕΟΚΕ, η οποία συνιστά το πλησιέστερο προς τους πολίτες όργανο της ΕΕ και την πιο αυθεντική έκφραση της συμμετοχικής δημοκρατίας. Τέλος, είμαι ευτυχής που ο πολιτισμός αναγνωρίζεται πλέον ως η γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντός μας, καθώς και για το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται με νέα ονομασία στο χαρτοφυλάκιο της Επιτρόπου Mariya Gabriel.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα.

Και, όπως είπε η νέα Πρόεδρος, «αρχίζουμε τη δουλειά, ΜΑΖΙ!».