,Σε γνωμοδότηση πρωτοβουλίας που υιοθέτησε τον Οκτώβριο, η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) απηύθυνε έκκληση για τη διασφάλιση της τομεακής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς σε έναν ψηφιοποιημένο σιδηροδρομικό τομέα, και πρότεινε να αναλάβει η Επιτροπή μια πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων επενδυτικών πόρων ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Για να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση, είναι σημαντικό να επιταχυνθεί και η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας», δήλωσε ο εισηγητής κ. Alberto Mazzola. «Ο σιδηροδρομικός τομέας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως στυλοβάτης για την ανάπτυξη της πτυχής «Κινητικότητα» μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας μέσω ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος που θα προωθεί τον ανταγωνισμό και την καινοτομία».

Η διαμόρφωση του ενδεδειγμένου τεχνικού και κανονιστικού πλαισίου θα πρέπει επίσης να τεθεί στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης. «Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να εδραιώσουν τη διεξαγωγή διαλόγου για την πρόβλεψη και την άμβλυνση του αντικτύπου της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση» τόνισε ο συνεισηγητής κ. Guy Greivelding.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου προς ένα ψηφιοποιημένο σιδηροδρομικό σύστημα, είναι επίσης σημαντική η συνεκτίμηση της πτυχής της ασφάλειας και η λήψη ισχυρών μέτρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η ΕΟΚΕ συνιστά, ως εκ τούτου, την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), αρμόδιου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ (ERA). (sma)