Το δυναμικό της γαλάζιας βιοοικονομίας παραμένει αναξιοποίητο στην ΕΕ. Η ΕΟΚΕ συνιστά συνεπώς να δρομολογηθούν πανευρωπαϊκά πιλοτικά έργα με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και της επιστημονικής κοινότητας.

Κατόπιν αιτήματος της Φινλανδικής Προεδρίας, η ΕΟΚΕ εκπόνησε διερευνητική γνωμοδότηση με θέμα τη Γαλάζια Βιοοικονομία, η οποία αναφέρεται στις οικονομικές δραστηριότητες που βασίζονται στη βιώσιμη χρήση ανανεώσιμων υδάτινων πόρων και τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη. Η γνωμοδότηση υιοθετήθηκε στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Οκτώβριο.

Όπως εξήγησε ο εισηγητής Simo Tiainen, «Η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των θαλασσών, των λιμνών και των ποταμών θα ανοίξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αυτό απαιτεί τεχνολογικές καινοτομίες και χρηματοδοτική στήριξη με τη βοήθεια κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων».

Η γαλάζια βιοοικονομία θα πρέπει να καταστεί σημείο αναφοράς του προγράμματος συνεργασίας της ΕΕ με τα Ηνωμένα Έθνη και να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Αυτό θα απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στα θαλάσσια και τα εσωτερικά ύδατα, καθώς και για την αξιοποίηση του δυναμικού τους όσον αφορά τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε ποιοτικές θέσεις εργασίας στις αγροτικές, τις παράκτιες και τις νησιωτικές περιοχές», κατέληξε ο συνεισηγητής Henri Malosse. (mr)