Τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και εθνικά μέτρα δεν επαρκούν για την καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων στις αγορές εργασίας

Με τη σταθερή συρρίκνωση του ευρωπαϊκού πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να χαράξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την οικοδόμηση εθνικών πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το θέμα της ενεργού γήρανσης, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε πρόσφατη γνωμοδότησή της.

Κατά την ΕΟΚΕ, τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο είναι αποσπασματικά και μάλλον ανίκανα να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις εις βάρος των γηραιότερων εργαζομένων στις αγορές εργασίας της Ευρώπης. Το γεγονός αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στην αναζήτηση εργασίας για πολλούς ηλικιωμένους ή τους ωθεί να αποχωρήσουν πρόωρα από την αγορά εργασίας.

Επιπλέον, ο αντίκτυπος των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί δεν έχει μετρηθεί σωστά, με συνέπεια τα κράτη μέλη να μην έχουν σαφή εικόνα για το ποια μέτρα αποδίδουν και ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές που μπορούν να διαδοθούν περαιτέρω.

«Σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, οι δημογραφικές αλλαγές και οι προκλήσεις στον τομέα της απασχόλησης πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά! Οφείλουμε να ενισχύσουμε τον κοινωνικό διάλογο και να συμπεριλάβουμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικών για την ενεργό γήρανση», ανέφερε ο εισηγητής της γνωμοδότησης Irinel Eduard Floria.

Στη γνωμοδότηση, η ΕΟΚΕ διατυπώνει συγκεκριμένες συστάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της γήρανσης, όπως βελτίωση των δεξιοτήτων μέσω της δια βίου μάθησης, καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων λόγω ηλικίας στις αγορές εργασίας και προώθηση της διαγενεακής αλληλεγγύης. (ll)