Δικαιώματα των εργαζομένων — Ελεύθερη κυκλοφορία, δίκαιη μετακίνηση — Έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας των Εργαζομένων

από την Ομάδα των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Η κοινωνική διάσταση μιας βιώσιμης Ευρώπης και η κινητικότητα του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού βρέθηκαν στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Ομάδας των Εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου στο Ελσίνκι. Η Ομάδα των Εργαζομένων τάσσεται υπέρ μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς που πρέπει να αποτρέπει το κοινωνικό ντάμπινγκ και να εγγυάται ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο χώρο εργασίας.

Η συζήτηση εστιάστηκε στο πώς η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μπορεί να ρυθμιστεί με δίκαιο τρόπο για την προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης εντός της ΕΕ, καθώς και στον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας στο πλαίσιο αυτό. Για τον σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες εξέτασαν διάφορες πτυχές της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και τη σημασία της για τις διάφορες κατηγορίες εργαζομένων, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικότητα των δεξιοτήτων και στη διά βίου μάθηση. Τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά για το μέλλον της εργασίας.

Πράγματι, οι τρέχουσες ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και άλλα γεγονότα υπάρχει περίπτωση να οδηγήσουν σε εταιρικές αναδιοργανώσεις, σε μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή σε ομαδικές απολύσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστούν δίκαιες μεταβάσεις, μεταξύ άλλων, βοηθώντας τους εργαζομένους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους.

Δεδομένου ότι αυτά συνιστούν θέματα προτεραιότητας για την τρέχουσα Φινλανδική Προεδρία της ΕΕ, στους προσκεκλημένους ομιλητές περιλαμβάνονταν εκπρόσωποι της φινλανδικής κυβέρνησης και συνδικαλιστικών οργανώσεων της Φινλανδίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Συζητήθηκε επίσης το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024. Τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης θα τροφοδοτήσουν με στοιχεία τις προτάσεις για τη συμβολή της ΕΟΚΕ στο πρόγραμμα της Επιτροπής. Για την Ομάδα των Εργαζομένων, οι επόμενοι μήνες θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την εγκαινίαση της συνεργασίας με το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη νεοεκλεγείσα Επιτροπή, προκειμένου να ενισχυθεί η δέσμευσή τους προς τους εργαζομένους και προς όφελος της κοινωνικής δικαιοσύνης σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που φιλοδοξεί να επιδιώξει περισσότερα. (mg)