Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την επέκταση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία –βάσει της οποίας το Συμβούλιο εγκρίνει προτάσεις από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– σε περισσότερους τομείς της κοινωνικής πολιτικής.

Είναι ιδιαίτερης σημασίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ που αφορά τον συγκεκριμένο τομέα, δεδομένου ότι τα κοινωνικά ζητήματα αφορούν άμεσα τους πολίτες και επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή, η οποία είναι καθοριστική για την επιβίωση της ΕΕ, δήλωσε η ΕΟΚΕ σε γνωμοδότησή της που υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της τον Σεπτέμβριο.

Σε ορισμένους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, οι αποφάσεις εξακολουθούν να απαιτούν την ομοφωνία του Συμβουλίου.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταστεί αληθινός και ισότιμος εταίρος κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Αυτό αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Εάν μια Συνθήκη παρέχει τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου, τί περιμένουμε για να την εφαρμόσουμε;», δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης Christian Bäumler.

Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει ότι με την εφαρμογή της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, η ΕΕ θα παραμείνει προσηλωμένη στην αρχή της επικουρικότητας και

δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της πλήρους εφαρμογής της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων και τις συστάσεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και την προστασία των εργαζομένων, καθώς και όσον αφορά αποφάσεις που συμβάλλουν στη ρύθμιση των συνθηκών απασχόλησης για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην ΕΕ. (ll)