Η ΕΟΚΕ ζητεί πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις μεταφορές

Οι μεταφορές επιτελούν καθοριστικό ρόλο για την υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεισφέρουν στην οικονομία, το εμπόριο και την απασχόληση, αλλά και εγείρουν ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, την κυκλοφορία και την ασφάλεια. Σε έκθεση της Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, η ΕΟΚΕ επανεξετάζει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ και, μέσω εγκάρσιας προσέγγισης που συνενώνει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει ένα νέο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μελλοντική πολιτική μεταφορών της ΕΕ.

«Οι μεταφορές αποτελούν θεμελιώδη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, δυστυχώς, η χάραξη πολιτικής της εξακολουθεί να είναι τμηματική, γεγονός που καθιστά τις εκάστοτε προσεγγίσεις και πρωτοβουλίες κάπως κατακερματισμένες. Για παράδειγμα, τα ζητήματα αγοράς αποτελούν μέρος της πολιτικής μεταφορών, ενώ τα σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης», ανέφερε η κ. Kylä-Harakka-Ruonala.

Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της ψηφιοποίησης και της ρομποτοποίησης πρέπει επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο ορθής διαχείρισης. «Εφόσον το ζητούμενο είναι η κυκλοφορία ατόμων και αγαθών, πρέπει οι μεταφορές να είναι προσιτές, οικονομικά συμφέρουσες, απρόσκοπτες, αποτελεσματικές και πολλαπλά ασφαλείς. Κάτι τέτοιο απαιτεί, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, σημαντικές επενδύσεις σε κατάλληλες υποδομές, καινοτομία και αποδοτικά συστήματα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών», κατέληξε η κ. Kylä-Harakka-Ruonala.

Στη γνωμοδότηση τονίζεται επίσης ότι η συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών κατά την εκπόνηση και την υλοποίηση της πολιτικής μεταφορών είναι ζητούμενα ζωτικής σημασίας. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να κατέχει κεντρικό ρόλο, αλλά πρέπει επίσης να διευκολύνονται οι πρωτοβουλίες και συμπράξεις από τη βάση. (mp)