Η Εργασία 4.0 έχει σοβαρότερες επιπτώσεις εκεί όπου οι κοινωνικοί εταίροι είναι ασθενέστεροι

Της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Μελέτη της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές για την Εργασία 4.0 δείχνει ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι καθοριστική και ότι οι εργαζόμενοι πλήττονται περισσότερο εκεί όπου οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι ασθενέστερες.

Ο ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού και οι προκλήσεις που συνεπάγεται όσον αφορά τη ρύθμιση και την ποιότητα της απασχόλησης απαιτούν ολοκληρωμένες πολιτικές απαντήσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, 14% των θέσεων εργασίας διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης και 31% θα υποστούν σημαντικές αλλαγές τα επόμενα 15-20 χρόνια.

Τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν ισχυρή ζήτηση για εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης και διάβρωση των θέσεων μέσης εξειδίκευσης και μέσου εισοδήματος στο μέλλον - με άλλα λόγια, μεγαλύτερες ανισότητες.

Η μελέτη παραπέμπει στα ευρήματα της ΔΟΕ για την οικονομία των πλατφορμών, βάσει των οποίων τα κενά ή γκρίζες ζώνες στη νομοθεσία που αποτέλεσαν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη μη τυπικών, χαμηλής ποιότητας συνθηκών εργασίας ήταν αποτέλεσμα της πτώσης της συλλογικής διαπραγμάτευσης σε ορισμένες χώρες.

Με τίτλο «Επισκόπηση των εθνικών στρατηγικών για την Εργασία 4.0 - Συνεκτική ανάλυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων», η μελέτη ζητεί:

  • ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου μέσω της απευθείας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση μιας δίκαιης διαδικασίας μετάβασης που θα εξασφαλίζει ποιοτικές θέσεις εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς,
  • καθολικά συστήματα κοινωνικής προστασίας,
  • επικαιροποιημένα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία για τις νέες τεχνολογίες,
  • πρόβλεψη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και
  • σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης.

Η μελέτη θα παρουσιαστεί επίσημα και θα συζητηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2018 σε εκδήλωση της Ομάδας Εργαζομένων. (prp)