Η φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πρέπει να εξετάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο

Digital tax

Κάθε λύση για τη φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων που προτείνεται σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να συνάδει με τις κοινές διεθνείς πρακτικές και συμφωνίες εταιρικής φορολογίας, αναφέρει η ΕΟΚΕ σε πρόσφατα εγκριθείσα έκθεση. Αντιθέτως, η νομοθετική δέσμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιδιώκει τη φορολόγηση του κύκλου εργασιών αντί των κερδών των επιχειρήσεων, και την εφαρμογή της φορολόγησης εκεί όπου λαμβάνει χώρα η πώληση και όχι όπου δημιουργείται αξία.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, αυτή η προσέγγιση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και να οδηγήσει σε διπλή φορολόγηση. Η πολυπλοκότητα των διεθνών φορολογικών συστημάτων και, κατά συνέπεια, η αβεβαιότητα για τους επενδυτές ενδέχεται να αυξηθεί. Δεδομένων αυτών των προβληματισμών, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει συμπληρωματική εκτίμηση αντικτύπου των προτεινόμενων μέτρων.

Είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν νέες αρχές για την κατανομή μεταξύ των χωρών της ΕΕ των εταιρικών κερδών από ψηφιακές δραστηριότητες και τη φορολόγησή τους, αναφέρει η ΕΟΚΕ στην έκθεσή της. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις πρέπει να συνεισφέρουν στα δημόσια οικονομικά όπως οι παραδοσιακές επιχειρήσεις και να μοιράζονται το φορολογικό βάρος που απαιτείται για τη χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών, ωστόσο κάθε λύση πρέπει να είναι δίκαιη και να βασίζεται στη συναίνεση, καθώς και να δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις οικονομίες της ΕΕ.

Παρά τους προβληματισμούς της, ωστόσο, η ΕΟΚΕ θεωρεί τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ψηφιακή φορολόγηση ως βήμα στη σωστή κατεύθυνση και επικροτεί τη φιλοδοξία της να αναζητήσει λύση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή έχει εγκαινιάσει διεθνή διάλογο, και πλέον είναι ύψιστης σημασίας τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε κοινή θέση και να προχωρήσουν οι τρέχουσες συζητήσεις, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία παγκόσμια λύση σε επίπεδο ΟΟΣΑ. (jk)