Απαιτούνται επειγόντως περισσότερα μέτρα για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

NPLs

Η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει τις προτάσεις για τα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρότι η ΕΟΚΕ συνιστά εκτίμηση αντικτύπου για τον προτεινόμενο κανονισμό, φρονεί ότι οι προτάσεις θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ΟΝΕ και την πρόοδο προς την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.

Απαιτούνται επιπλέον μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση του όγκου των ΜΕΔ και την πρόληψη της συσσώρευσής τους. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας η άρση των απομειωμένων χρεών από τους ισολογισμούς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να αποφευχθούν οι επιπτώσεις της υπερχρέωσης στο μέλλον και να επιτραπεί στις τράπεζες να επικεντρωθούν στο δανεισμό των επιχειρήσεων και των πολιτών. Στο μέλλον, τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να εξασφαλίζουν υπεύθυνο δανεισμό.

Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για τις προτάσεις της Επιτροπής αμφισβητεί την προσέγγιση ενιαίας πολιτικής για όλες τις περιπτώσεις και το χρονοδιάγραμμα για τις προβλέψεις νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων στο πλαίσιο των προτεινόμενων προληπτικών μηχανισμών ασφαλείας. Η εφαρμογή των μηχανισμών ασφαλείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των εθνικών αστικών δικαίων και το μήκος των διαδικασιών στα αστικά δικαστήρια. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να υποχρεώσει τις τράπεζες να πουλήσουν γρήγορα τα νέα ΜΕΔ - με αρνητικό αντίκτυπο για τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Για αυτόν τον λόγο, συνιστάται θερμά η εκτίμηση του δυνητικού αντικτύπου του προτεινόμενου κανονισμού για τις τράπεζες, τη μεταφορά πιστώσεων προς τα νοικοκυριά, τις ΜΜΕ και την αύξηση του ΑΕγχΠ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο προτεινόμενος κανονισμός είναι κατάλληλος και αποτελεσματικός.

Οι προτάσεις της Επιτροπής ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών ΜΕΔ. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν πρέπει να ενθαρρύνουν την πώληση ΜΕΔ, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος τα ΜΕΔ να πωληθούν σε χαμηλότερη τιμή στις δευτερογενείς αγορές σε σχέση με την αξία που θα μπορούσαν να επιτύχουν μέσω της εξυγίανσης εντός των τραπεζών. (jk)