Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: χάνουμε εκατομμύρια, και θα χάσουμε ακόμα περισσότερα!

Της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Η ευρωπαϊκή οικονομία χάνει πάνω από 2% της παραγωγικότητας ετησίως λόγω της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ). Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια 80 λεπτών του ευρώ ανά ώρα εργασίας. Η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη αν δεν υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ βιώνουν αυξανόμενη έλλειψη εργαζομένων με κατάλληλα προσόντα. Σε ορισμένα επαγγέλματα, όπως οι επαγγελματίες ΤΠΕ, οι ιατροί και οι επαγγελματίες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), καθώς και οι εκπαιδευτικοί, οι νοσοκόμοι και οι μαίες, οι επιπτώσεις είναι ήδη σημαντικές. Υφίσταται επίσης έλλειψη προφίλ μέσου επιπέδου ειδίκευσης, όπως οδηγών φορτηγών, μαγείρων και συγκολλητών.

Οι επιπτώσεις συμπεριλαμβάνουν επιπρόσθετες δαπάνες για την κατάρτιση των εργαζομένων, απώλεια ανταγωνιστικότητας και βραδύτερες διαδικασίες πρόσληψης. Πάνω από 70% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επαγγελματικές, επιστημονικές ή τεχνικές υπηρεσίες και 67% των επιχειρήσεων ΤΠΕ ομολογούν ότι η αναντιστοιχία δεξιοτήτων επηρεάζει σημαντικά τις πολιτικές ανθρωπίνων πόρων τους.

Οι ερευνηθείσες επιχειρήσεις ανέφεραν την ισχνή παράδοση δια βίου μάθησης και (επαν)απόκτησης δεξιοτήτων ως κύριο παράγοντα αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Τα άτομα κάτω των 24 ή άνω των 65 ετών πλήττονται περισσότερο από την αναντιστοιχία. Λιγότερο δε πλήττονται τα άτομα ηλικίας 40-54 ετών.

Η αποτελεσματική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η αύξηση της δια βίου μάθησης και η αποτελεσματική εργατική διαμεσολάβηση έχουν ζωτική σημασία για τη γεφύρωση του χάσματος, το ίδιο και η βελτίωση της αξιολόγησης προσόντων ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι δεξιότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον.

Οι βραδείες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, οι υπερβολικά αυστηρές ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, η υπερβολική φορολόγηση της εργασίας και οι αυθαίρετοι μηχανισμοί καθορισμού των μισθών αποτελούν πολιτικά αίτια της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Πρέπει να υλοποιηθούν αλλαγές τόσο από τις εθνικές και τοπικές αρχές όσο και από τους ενδιαφερόμενους φορείς - εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργοδότες και τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Η μελέτη προετοιμάστηκε από το Ινστιτούτο Οικονομικών της Αγοράς κατόπιν αιτήματος της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ και είναι διαθέσιμη εδώ: http://europa.eu/!dM96Ft (jl)