Τέρμα στην ιδιωτικοποίηση του νερού, δηλώνει η ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι μια επικαιροποιημένη Οδηγία για το πόσιμο νερό - σε συνέχεια της πρωτοβουλίας Πολιτών Right2Water - πρέπει να βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ. Πρέπει να προστατέψουν το ανθρώπινο δικαίωμα στην πρόσβαση στο νερό. Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με τίτλο Οδηγία για το πόσιμο νερό ζητεί τον τερματισμό της ιδιωτικοποίησης του νερού και μέτρα που θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιμοποιούν συνετά αυτόν τον πεπερασμένο πόρο. Η ΕΟΚΕ επιθυμεί επίσης να υπάρξει πρόβλεψη για δυνητικά προβλήματα στον κλάδο του μεταλλικού νερού.

Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει με λύπη ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν αναγνωρίζει ρητά το καθολικό δικαίωμα πρόσβασης σε πόσιμο νερό και την αποχέτευση όπως ζητούν η πρωτοβουλία ΕΠΠ και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το μοντέλο που προτείνει η ΠΟΥ, το οποίο βασίζεται σε ελάχιστες ποσότητες νερού ημερησίως ανά άτομο, αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική λύση.

«Το πόσιμο νερό αποτελεί βασικό αγαθό ζωτικής σημασίας για την υγεία, την ευεξία και την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, καθώς και καθοριστικής σημασίας για την οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα, και δεν πρέπει πλέον να ιδιωτικοποιείται», ανέφερε ο Gerardo Larghi, εισηγητής της γνωμοδότησης.

Πρέπει να υλοποιηθούν κατάλληλα μέτρα τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τη βιομηχανία και τη γεωργία, προκειμένου να αποθαρρυνθεί η δυσανάλογη κατανάλωση νερού.

Προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του κλάδου και της ανανέωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε αυτόν, θα συμβάλουν στην άμβλυνση των αναμενόμενων επιπτώσεων για τους παραγωγούς μεταλλικού νερού. (sma)