Η ΕΟΚΕ επικροτεί το σχέδιο δράσης για τη FinTech με ορισμένες επιφυλάξεις

Τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο χρηματοπιστωτικό τομέα (FinTech) στην Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να εξισορροπηθεί η τόνωση της αγοράς με την ασφάλεια και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού και οικονομικού συστήματος. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το προτεινόμενο σχέδιο δράσης αποτελεί καλή βάση, ωστόσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της FinTech και να εξασφαλιστεί ασφάλεια, προστασία και ίσοι όροι για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι παράγοντες της FinTech πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδίως όσον αφορά την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την εποπτεία, και ότι απαιτούνται κανόνες που θα εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη ανάπτυξη της FinTech στην ΕΕ. Η Επιτροπή πρέπει να αποσαφηνίσει την ευθύνη των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που φιλοξενούν, και να προσδιορίσει πιθανούς κανόνες.

Ωστόσο, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το Σχέδιο δράσης της Επιτροπής, καθώς μπορεί να συμβάλει στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, της ΟΝΕ και της Ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει επίσης τις προτάσεις της Επιτροπής για ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την πληθοχρηματοδότηση, καθώς θεωρεί ότι παρέχει νέες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει ακόμα εντονότερη έμφαση στις πτυχές κινδύνου που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις αγορές πληθοχρηματοδότησης προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός και ει δυνατόν ο μετριασμός τους, και να διασφαλιστεί ασφάλεια και προστασία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα ζητήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της φορολόγησης που σχετίζονται με την πληθοχρηματοδότηση και να θεσπιστούν διατάξεις για την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση του προτεινόμενου ενωσιακού καθεστώτος. (jk)