Η Ενεργειακή Ένωση πρέπει να γίνει μέρος της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων

Η ετήσια γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά με την «Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης» καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί, και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί περισσότερο στις κοινωνικές πτυχές.

«Η Ενεργειακή Ένωση δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη. Μπορεί μεν να αποτελεί πραγματικότητα όσον αφορά τις ενωσιακές αποφάσεις πολιτικής, αλλά δεν αποτελεί ακόμη μέρος της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών». Αυτή ήταν η σαφής άποψη του Christophe Quarez στη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου, όπου επανέλαβε τη θέση που διατύπωσε στη γνωμοδότησή του -η οποία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια-, ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Και πρόσθεσε ότι «Τώρα που οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έθεσαν τα θεμέλια της Ενεργειακής Ένωσης, πολλά πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια».

Ο κ. Quarez θεωρεί ότι η αλλαγή του τρόπου λήψης αποφάσεων για την ενεργειακή πολιτική, τόσο σε ενωσιακό όσο και εθνικό επίπεδο, έχει καθοριστική σημασία. Πρέπει να περάσουμε από ένα στάδιο «αποφάσεων από λίγους» σε αυτό της «δράσης από όλους». «Αυτό πλέον είναι πιο εφικτό από ποτέ λόγω της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ για το κλίμα, ιδίως δε των νέων της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την «Τέταρτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης», την οποία δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο 2019, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει εκ νέου τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης και τονίζει τη σημασία της δέσμευσης και της κινητοποίησης του συνόλου της ευρωπαϊκής κοινωνίας προκειμένου να την ενστερνιστεί.

Οι πολίτες πρέπει να κατευθύνουν την ενεργειακή μετάβαση και κανείς δεν θα πρέπει να μείνει στο περιθώριο. Πρέπει να συνεκτιμηθεί ο κοινωνικός αντίκτυπος αυτών των αλλαγών και να θεσπιστεί ένα νέο κοινωνικό σύμφωνο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Οι πολίτες πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συμβάλουν σε όλες τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις για την κλιματική αλλαγή, ιδίως σε επίπεδο ΕΕ, μέσω μόνιμου διαλόγου με τους πολίτες. (mp)