Τον Ιούλιο, η ΕΟΚΕ υπέβαλε προτάσεις για την οικονομική ατζέντα της επερχόμενης νομοθετικής περιόδου και συνέστησε αυτές να αποτελέσουν τη βάση μιας νέας οικονομικής στρατηγικής της ΕΕ.

Η μελλοντική οικονομική πολιτική και η διακυβέρνηση θα πρέπει, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, να λάβουν υπόψη τις γεωπολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, όπως η παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, οι ανεπίλυτες εμπορικές διαφορές, το Brexit, η κλιματική και δημογραφική αλλαγή, οι αυξανόμενες ανισότητες και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κρίσεις και στη βιωσιμότητα του οικονομικού μοντέλου. Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν φιλόδοξη οικονομική στρατηγική με σαφείς στόχους πολιτικής και συνεκτικότερο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης.

Και οι τέσσερις πυλώνες της ΟΝΕ –ο νομισματικός και δημοσιονομικός, ο οικονομικός, ο κοινωνικός και ο πολιτικός– πρέπει να ενισχυθούν με ισόρροπο τρόπο, ενώ χρειάζεται ένα θετικό αφήγημα για τη μελλοντική ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ ζητεί, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία δημοσιονομικής ικανότητας στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, την ισορροπία των μέτρων τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης, καθώς και την ενισχυμένη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε βασικές αποφάσεις στον τομέα της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.

Όσον αφορά τη σύγκλιση επί τα βελτίω, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα πρέπει να προωθηθούν η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η Ε&Α και η καινοτομία. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, με έρεισμα την ικανότητά της να αυξάνει την παραγωγικότητά της και το βιοτικό επίπεδο με τρόπο βιώσιμο, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται κλιματικά ουδέτερη.

Περισσότερες πληροφορίες: ECO/492 και ECO/493 (jk)