Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και μια νέα προσέγγιση διαχείρισης είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική οικονομική πολιτική της ΕΕ

Η ΕΕ χρειάζεται ένα νέο σύστημα συντονισμού και διαχείρισης των οικονομικών πολιτικών της που θα βασίζεται σε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2020 με σκοπό τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δράσεών της και διάρκεια των αποτελεσμάτων, δηλώνει η ΕΟΚΕ.

Με αυτά κατά νου, η ΕΟΚΕ επικροτεί σε μια προσφάτως υιοθετηθείσα γνωμοδότηση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των μέσων για τη συνοχή στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). Θεωρεί ότι οι εν λόγω δεσμοί προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης του συντονισμού και της άσκησης της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ προτείνει το ανανεωμένο σύστημα ευρωπαϊκής διοίκησης να βασίζεται περισσότερο στην κατανόηση και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, καθώς και να ενισχύει την πολυεπίπεδη δημόσια διοίκηση. Εν προκειμένω, προτείνει την καθιέρωση κέντρου πληροφοριών της ΕΟΚΕ για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σε μια άλλη γνωμοδότησή της, η ΕΟΚΕ ζητεί τη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του διαδόχου του –το πρόγραμμα InvestEU– και των άλλων ενωσιακών ή εθνικών επενδυτικών προγραμμάτων. Συνιστά τον καθορισμό σαφών επενδυτικών στόχων, την απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων και περαιτέρω καθοδήγηση για την επίτευξη μεγαλύτερης γεωγραφικής και τομεακής ισορροπίας στο πλαίσιο του Επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη.

Εάν η ΕΕ αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ως το σημαντικότερο στοιχείο του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, θα μπορούσε αυτό να συμβάλει στην υλοποίηση των συγκεκριμένων προτάσεων. (jk)