Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εναρμονίσει καλύτερα τη βιομηχανική και ενεργειακή της νομοθεσία με την πολιτική της για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει εις βάθος τις επιλογές πολιτικής που συμβάλλουν, αφενός, στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και, αφετέρου, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Στόχος πρέπει να είναι η καλύτερη προστασία και προώθηση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών υψηλής έντασης πόρων και ενέργειας (ΒΥΕΠΕ), ειδάλλως η Ευρώπη διατρέχει τον κίνδυνο τόσο απώλειας θέσεων εργασίας προς όφελος λιγότερο οικολογικών οικονομιών όσο και μη επίτευξης του στόχου της για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Το ισχύον σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των επενδύσεων δεν λειτουργεί όπως αναμενόταν, δεδομένου ότι προς το παρόν δεν εφαρμόζεται παγκοσμίως. Εάν το εν λόγω σύστημα εφαρμόζεται μόνο στην Ευρώπη, ελλοχεύει ο κίνδυνος διαρροής ανθρακούχων εκπομπών και, κατά συνέπεια, απώλειας επενδύσεων», προειδοποιεί ο κ. Aurel Laurenţiu Plosceanu, εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα «Η τομεακή βιομηχανική προοπτική του συνδυασμού των κλιματικών και ενεργειακών πολιτικών» που υιοθετήθηκε στις 17 Ιουλίου. «Οι μελλοντικές επενδύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να επικεντρωθούν στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών έως μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών τόσο για τις ΒΕΥΕΠΕ όσο και την απαραίτητη για αυτές παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του εργατικού τους δυναμικού», συμπλήρωσε ο συνεισηγητής κ. Enrico Gibellieri.

Δεδομένου ότι το ενεργειακό κόστος, για παράδειγμα στις βιομηχανίες χάλυβα, αλουμινίου και γυαλιού, αντιστοιχεί περίπου στο 25% του συνολικού κόστους, το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι επίσης υψηλό. Με τη θέσπιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα καταστούν πιο ακριβά και κινδυνεύουν να αντικατασταθούν από φθηνότερα προϊόντα στη διεθνή αγορά. (sma)