Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές: η ΕΟΚΕ βρίσκει στήριξη για τις θέσεις της μέσω τοπικής εκδήλωσης στην Ισπανία

Η ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με στόχο την ενίσχυση του μεριδίου τους -που σήμερα φτάνει μόλις το 7% του συνόλου- τονίστηκε σε συνέδριο που διοργάνωσε το μέλος της ΕΟΚΕ Carlos Trias Pintó στις 24 Μαΐου στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Μαδρίτη. Ο Ευρωβουλευτής Othman Karas ανακοίνωσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμπεριλάβει κάποιες από τις κύριες προτάσεις της ΕΟΚΕ στη δική του απάντηση στο προτεινόμενο από την Επιτροπή Σχέδιο Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές.

Το συνέδριο, με τίτλο Προκλήσεις του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος: ποιότητα της προσφοράς, προσβασιμότητα, δίκαιος ανταγωνισμός και προστασία των καταναλωτών, αποσκοπούσε στην προώθηση της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, που υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο του 2017.

Το μέλος της ΕΟΚΕ Bernardo Hernández Bataller συντόνιζε την εκδήλωση και το λόγο έλαβαν τόσο ο εισηγητής της γνωμοδότησης Michael Ikrath όσο και ο συνεισηγητής κ. Trias Pintó. Μίλησαν επίσης, μεταξύ άλλων, οι Ευρωβουλευτές Othman Karas και Jonas Fernández Álvarez, μέλη της επιτροπής οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων (ECON), ο Manuel Pardos, Πρόεδρος της Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (ADICAE), ο Fernando Tejada de la Fuente από την Τράπεζα της Ισπανίας και ο Jose Luis Martínez Campuzano, εκπρόσωπος της Ισπανικής Ένωσης Τραπεζών (AEB).

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν τα καλύτερα και πιο καινοτόμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα πέρα από τα σύνορα, δήλωσε ο κ. Ikrath, τονίζοντας ότι η αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ παραμένει κατακερματισμένη και η εναρμόνισή της παραμένει μακρινή. Οι παραδοσιακές τράπεζες λιανικής τραπεζικής, ιδίως οι περιφερειακές και τοπικές τράπεζες, αποτελούν βασικό διαμεσολαβητή για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ανέφερε, καθώς παραδοσιακά απολαύουν υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης των καταναλωτών της ΕΕ, η τάση των οποίων να αλλάζουν παρόχους είναι μάλλον χαμηλή.

Τα κριτήρια πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα του «loan shopping», όπου οι δανειολήπτες λαμβάνουν διασυνοριακά καταναλωτικά δάνεια που δεν τους είναι διαθέσιμα στον τόπο τους και εκτίθενται σε κίνδυνο υπερχρέωσης. Η καταναλωτική αφερεγγυότητα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί μέσω της ρύθμισης, ανέφερε ο κ. Trias Pintó, που τόνισε επίσης τους κινδύνους των εναλλακτικών ψηφιακών νομισμάτων όπως το Bitcoin, των κυβερνονομισμάτων και της τεχνολογίας blockchain όσον αφορά την υπονόμευση της ασφάλειας, της προστασίας δεδομένων και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Ο κ. Karas εξέφρασε τη στήριξή του στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ και ανακοίνωσε ότι κάποιες από τις προτάσεις της θα συμπεριληφθούν στη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ειδικότερα:

  • πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το φορολογικό καθεστώς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο στον θεμιτό ανταγωνισμό·
  • η Επιτροπή πρέπει να ορίσει επιπλέον «εμβληματικά προϊόντα» που θα είναι απλά, θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και θα είναι συνεπώς συγκρίσιμα και διαφανή, παράλληλα με τα καταναλωτικά προϊόντα·
  • πρέπει να διατίθενται ανεξάρτητα, πιστοποιημένα εργαλεία σύγκρισης για τα διαφορετικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα·
  • οι γίγαντες της πληροφορικής, όπως η Google, η Apple κλπ. πρέπει επίσης να εφαρμόζουν τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών. (dm)