Μελέτη σχετικά με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Κατόπιν αιτήματος της Ομάδας Εργαζομένων το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Παρατηρητήριο εκπόνησε μελέτη για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Ο κοινωνικός πυλώνας έχει τη δυνατότητα να διασφαλίζει τα δικαιώματα των νέων πολιτών, κάτι απολύτως αναγκαίο μετά από χρόνια κρίσης και λιτότητας. Αλλά κατά πόσο έχει εφαρμοστεί ο κοινωνικός πυλώνας μέχρι τώρα; Είχε ήδη κάποιον αντίκτυπο; Ποια είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ισχυρή κοινωνική διάσταση προκειμένου να εξισορροπηθεί η δεσπόζουσα οικονομική προοπτική και οι αρχές που θεσπίζονται στον πυλώνα καλύπτουν αυτούς τους βασικούς παράγοντες. Η συνολική εκτίμηση του πυλώνα είναι θετική, εντούτοις υφίστανται ανησυχίες σχετικά με τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του και ιδιαιτέρως όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτού, γεγονός που καθιστά τους διατιθέμενους από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) χρηματοδοτικούς πόρους ζωτικής σημασίας.

Στη μελέτη διαπιστώνεται ότι ο πυλώνας mso-ansi-language:EN-GB;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">είχε σημαντικό αντίκτυπο στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2018, με τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων να αποτελεί ένα θετικό βήμα, παρά το γεγονός ότι χρήζει περαιτέρω βελτίωσης.

Συστήνεται, επίσης, η διασφάλιση αξιοπρεπών κατώτατων μισθών και ακόμα περισσότερο ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης, με τις οποίες θα διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να επιβιώνουν. Τέλος, προτείνεται η χρήση του ποσοστού κινδύνου φτώχειας ως οδηγού για τον καθορισμό των ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης και παράλληλα η προσαρμογή στις ειδικές εθνικές συνθήκες. (pr)

Η μελέτη διατίθεται εδώ