από την Ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ

Τα κύρια στοιχεία της σύνοψης της μελέτης με θέμα «Οι νέοι και η ΕΕ - Αντιλήψεις, γνώσεις και προσδοκίες» παρουσιάστηκαν στην αίθουσα Τύπου του κτιρίου Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 15 Μαΐου.

Η εν λόγω μελέτη επιχειρεί να συγκρίνει τις θέσεις των νέων που φοιτούν στα Ευρωπαϊκά Σχολεία των Βρυξελλών με τις θέσεις των νέων που φοιτούν στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Σουηδίας και της Ρουμανίας. Πόσα γνωρίζουν αυτοί οι νέοι για την ΕΕ και πού τα έμαθαν; Τι πιστεύουν για την ΕΕ και πώς πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεάσει ή επηρεάζει τη ζωή τους; Υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ των κρατών μελών; Οι μαθητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων διαφέρουν σημαντικά στις αντιλήψεις τους;

Σχολιάζοντας τη μελέτη, ο Arno Metzler, πρόεδρος της ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα σημαντική η οικοδόμηση μιας νέας ευρωπαϊκής ιθαγένειας ως μέσο συμμετοχής και εμπλουτισμού των πολιτών. Πρέπει να αναπτύξουμε νέα εκπαιδευτικά εργαλεία όσον αφορά την ΕΕ, για παράδειγμα αναπτύσσοντας ευρωπαϊκή πλατφόρμα μάθησης ή εισάγοντας ειδικό μάθημα στα σχολεία όπου θα εξηγείται τι πράττουν τα όργανα της ΕΕ σε καθημερινή βάση. Θέλουμε να καταστήσουμε πιο ενεργή την ευρωπαϊκή κοινότητα. Οι ΟΚΠ και οι πολίτες πρέπει να μεταλαμπαδεύσουν την έννοια και τους στόχους της Ευρώπης. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις νέες γενιές μας και να τις αφουγκραστούμε, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». (ih)