Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η αξιοπρεπής γήρανση πρέπει να καταστεί θεμελιώδες δικαίωμα. Οι Ευρωπαίοι ζούνε περισσότερο, πράγμα θετικό. Με τη γήρανση, ωστόσο, ανακύπτουν νέες κοινωνικές, οικονομικές και σχετικές με την υγεία προκλήσεις που επηρεάζουν τόσο τους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους όσο και την κοινωνία. Το ζήτημα παραμελείται εδώ και υπερβολικά πολύ χρόνο, χωρίς να υπάρχει μέριμνα για τις αυξανόμενες ανάγκες των γηραιότερων, επισημαίνει η ΕΟΚΕ. Σε γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε στις 15 Μαΐου, η ΕΟΚΕ τονίζει το τεράστιο δυναμικό νέων θέσεων εργασίας και τεχνολογικής προόδου που αντιπροσωπεύουν οι ηλικιωμένοι.

Οι φροντιστές κατ' οίκον, οι προσωπικοί φροντιστές, οι πάροχοι άτυπης φροντίδας και οι νοσηλευτές συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα που θα δημιουργήσουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας στο μέλλον. Οι γνώσεις και η παιδεία τους συνδέονται αναπόσπαστα με την ευημερία των ηλικιωμένων.

«Προτείνουμε τη θέσπιση ευρωπαϊκού προγράμματος ελάχιστης κατάρτισης/εκπαίδευσης για τους νοσηλευτές στη γεροντολογία, τους φροντιστές και τους παρόχους άτυπης φροντίδας, όχι απλά σε τεχνικό αλλά και σε κοινωνικό και ανθρώπινο επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί τόσο η κινητικότητα των εργαζομένων όσο και οι υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους», αναφέρει ο Marian Krzaklewski, εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ. Η κατάρτιση πρέπει να διευκολύνεται μέσω εργαλείων ΤΠΕ. Η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης τη θέσπιση κοινού ενωσιακού πλαισίου που θα περιλαμβάνει τα καλύτερα από τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης.

Οι ηλικιωμένοι επιθυμούν να ζήσουν ει δυνατόν περισσότερο στο δικό τους περιβάλλον. Για την ΕΟΚΕ, είναι ουσιαστικής σημασίας οι προτιμήσεις τους να γίνουν σεβαστές, σε κλίμα διαλόγου με τις οικογένειες και τους συγγενείς τους. «Ωστόσο, η επιλογή δεν μπορεί να είναι πλέον μεταξύ της φροντίδας κατ' οίκων και των οίκων ευγηρίας», υπογράμμισε ο συνεισηγητής Jean-Pierre Haber. «Οι εναλλακτικές υποδομές υφίστανται ήδη, και αυτές που δεν υφίστανται ακόμη πρέπει να είναι προσανατολισμένες προς τη διευκόλυνση της αυτόνομης διαβίωσης. Για αυτό ο σχεδιασμός τους πρέπει να βασίζεται στα προφίλ των ατόμων και στις τυχόν ιατρικής φύσης ιδιαιτερότητές τους».

Η ΕΟΚΕ ζητεί επίσης την καλύτερη χρήση των καινοτομιών της ψηφιακής τεχνολογίας: τηλεϊατρική, αισθητήρες, ψηφιακή κλινική κάρτα και ψηφιακό ιατρικό ιστορικό, καθώς και τεχνολογίες οικιακού αυτοματισμού, που δεν θα ενισχύσουν απλά την αυτονομία των ηλικιωμένων, αλλά θα καταστήσουν αποδοτικότερη και ασφαλέστερη τη φροντίδα. (sma)