«Η μελλοντική πρόκληση περιλαμβάνει τόσο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όσο και τη σίτιση ενός πλανήτη που σύντομα θα φιλοξενεί 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Η βιοοικονομία, που περιλαμβάνει την παραγωγή ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, ζωοτροφές και προϊόντα βιολογικής προέλευσης, μπορεί να επιτελέσει μείζονα ρόλο και στα δύο

Οι αρχές της βιωσιμότητας είναι απαραίτητες για μια «νέα» βιοοικονομία· οι φυσικοί πόροι πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να παραμείνουν παραγωγικοί.

Οι ΜΜΕ επιτελούν μείζονα ρόλο στη βιοοικονομία. Για την ενίσχυση της συμβολής τους, χρειάζονται καλύτερη καθοδήγηση και πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Είναι απαραίτητο να καθιερωθούν επιμέρους, ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής να δρομολογήσουν μακροπρόθεσμα καινοτόμα έργα. Επιπλέον, η συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα θα μπορούσε να επιτελέσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών.

Οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων - αστικού-αγροτικού, αγροτικού-αγροτικού, ξηράς-θάλασσας - θα μπορούσε να συνεισφέρει στις αξιακές αλυσίδες και τους συνεργατικούς σχηματισμούς βιώσιμης βιοοικονομίας και θα συνδράμει ιδιαίτερα τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης στην ενίσχυση της παραγωγής τους και κατά συνέπεια στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Η περιοχή αυτή είναι πλούσια σε βιομάζα λόγω της εκτεταμένης δραστηριότητας στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, με υψηλή πλην ελάχιστα αξιοποιημένη δυναμικότητα παραγωγής βιομάζας. (sma)