Απαιτείται επειγόντως μεταβατικός κανονισμός για να παρασχεθεί ασφάλεια στον αγροτικό κόσμο

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με μεταβατικό κανονισμό για τη στήριξη των γεωργών της Ευρώπης, ο οποίος θα διασφαλίζει μια ομαλή μετάβαση από την τρέχουσα στην επόμενη περίοδο της ΚΓΠ.

Εντούτοις, η περίοδος προγραμματισμού του προϋπολογισμού για την τρέχουσα ΚΓΠ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, χωρίς συμπερίληψη ούτε του ποσού της ενωσιακής στήριξης ούτε των εθνικών ανώτατων ορίων για το επόμενο έτος. Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για την παροχή ασφάλειας και συνέχειας όσον αφορά τη χορήγηση στήριξης στους γεωργούς της Ευρώπης.

Η ασφάλεια αυτή σε τέτοιους αβέβαιους καιρούς μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν παραταθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο τουλάχιστον για τα έτη 2021 και 2022, γεγονός που συνεπάγεται τη χρήση παλαιών κανόνων και νέων κονδυλίων.

Όπως επισημαίνει ο Arnold Puech d'Alissac, εισηγητής της σχετικής γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ: «Ένα έτος χωρίς τις άμεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα θα προκαλούσε ελλείμματα σε όλους τους γεωργούς, ενώ ένα έτος χωρίς τις ενισχύσεις του δεύτερου πυλώνα θα επέφερε αναστολή των δεσμεύσεων για υψηλούς περιβαλλοντικούς ή κλιματικούς στόχους και αναβολή των επενδύσεων εκσυγχρονισμού».

Η ΕΟΚΕ προτρέπει επομένως τους συννομοθέτες να εγκρίνουν τον εν λόγω κανονισμό το συντομότερο δυνατόν. Η ευρωπαϊκή γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ αποτελούν δύο βασικούς πόρους, τη σημασία των οποίων επανέφερε στο προσκήνιο η πανδημία COVID-19. (mr)