Η ΕΕ πρέπει να καταπολεμήσει την απερήμωση με ισχυρές πολιτικές για την οικογένεια και την απασχόληση

Καθώς το μερίδιό της στον παγκόσμιο πληθυσμό βρίσκεται σε πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα και μία νέα έκρηξη των γεννήσεων θεωρείται μάλλον απίθανη, η Ευρώπη θα χρειαστεί να υιοθετήσει μια σφαιρική προσέγγιση για να αντιστρέψει τη δημογραφική της συρρίκνωση, να τονώσει την απασχόληση και να υιοθετήσει ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές ικανές να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών της στο μέλλον.

Στη γνωμοδότηση με θέμα Δημογραφικά ζητήματα στην ΕΕ υπό το φως των οικονομικών και αναπτυξιακών ανισοτήτων, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή δήλωσε ότι η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε δραστικές πολιτικές για την αγορά εργασίας που καταπολεμούν την ανεργία και συμβάλλουν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους, το ποσοστό ανεργίας των οποίων παραμένει περίπου διπλάσιο του μέσου όρου σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας για την εξασφάλιση θετικών δημογραφικών τάσεων είναι οι σταθερές και προορατικές οικογενειακές πολιτικές που προωθούν την εξισορρόπηση της ιδιωτικής και της επαγγελματικής ζωής, όπως οι γονικές άδειες και η ελαστική εργασία.

Παρότι μπορεί να αντισταθμίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, η μετανάστευση δεν είναι η απόλυτη λύση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης στην Ευρώπη, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ.

«Τα κράτη μέλη με ενεργές οικογενειακές πολιτικές έχουν υψηλότερο ρυθμό γεννήσεων από αυτά που δεν έχουν, ή έχουν ισχνές οικογενειακές πολιτικές», δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης Stéphane Buffetaut. «Ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί ότι η απόκτηση παιδιών δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο ή στις επαγγελματικές προοπτικές».

Σύμφωνα με τον συνεισηγητή Adam Rogalewski, η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της δημογραφικής κατάστασης της ΕΕ χάρη στα ισχυρά κοινωνικά μέτρα που προτείνει.

Η γνωμοδότηση, η οποία καταρτίστηκε κατόπιν αιτήματος της κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, επεσήμανε το πρόβλημα της «αποδημίας επιστημόνων», το οποίο γίνεται πιο αισθητό στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης λόγω της μετακίνησης των εργαζομένων τους προς οικονομικά ισχυρότερες χώρες.

Μολονότι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ αποτελεί θεμελιώδη ελευθερία της Ένωσης, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην ενισχύεται η συστηματική αποδημία εργαζομένων υψηλών προσόντων και ειδίκευσης από τις αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι που επιδεινώνει το χάσμα δεξιοτήτων και πλήττει την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, προειδοποίησε η ΕΟΚΕ. (ll)