Η ΕΟΚΕ ενέκρινε τον Φεβρουάριο δύο γνωμοδοτήσεις: την πρώτη σχετικά με την ετήσια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020 (ECO/502) και τη δεύτερη σχετικά με τις συστάσεις της Επιτροπής για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (ECO/503). Οι γνωμοδοτήσεις αυτές αποτελούν τη συμβολή της ΕΟΚΕ στη συζήτηση σχετικά με τις οικονομικές προτεραιότητες για το προσεχές έτος και πέραν αυτού, οι οποίες θα εγκριθούν επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο.

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στη στρατηγική, την ενσωμάτωση των ΣΒΑ, τη μεγαλύτερη έμφαση που δίδεται στους μακροπρόθεσμους στόχους και τις ενδείξεις σχετικά με τις επενδύσεις. Η ΕΟΚΕ αξιολογεί επίσης θετικά το γεγονός ότι αναδεικνύονται τα κοινωνικά δικαιώματα και απευθύνει έκκληση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα που αφορούν το φύλο.

Η ΕΟΚΕ προτρέπει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη ύψιστη προτεραιότητα των ευρωπαϊκών και των εθνικών οικονομικών πολιτικών το 2020 και πέραν αυτού. Κατά την άποψή της, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί όχι μόνο μια σημαντική στροφή των οικονομικών της ΕΕ, αλλά επίσης ευκαιρία ενίσχυσης της οικονομικής ευημερίας και σύγκλισης εντός της ευρωζώνης και της ΕΕ συνολικά. Η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής οικονομικής πολιτικής της ΕΕ και της ευρωζώνης και να οδηγήσει σε ένα νέο οικονομικό πρότυπο. Επομένως, οι οικονομικές προτεραιότητες θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με αυτήν.

Η υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης θα απαιτήσουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η χρηματοδότηση που προτείνεται για το Ταμείο και τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης δεν θα είναι επαρκής. Προτείνει να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι για αυτά τα εργαλεία και ζητεί πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της ιδιωτικής και της δημόσιας χρηματοδότησης.

Η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης να συμπληρωθεί η τρέχουσα διευκολυντική νομισματική πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ με μια προσεκτικά επιθετική δημοσιονομική πολιτική σε επίπεδο ευρωζώνης. Θα πρέπει να διασφαλιστεί μια ισορροπημένη αλληλεπίδραση μεταξύ της οικονομικής πολιτικής και των πυλώνων στους οποίους βασίζεται η ΟΝΕ και να θεσπιστεί ο «χρυσός κανόνας» για τις δημόσιες επενδύσεις.

Η διασφάλιση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικής αγοράς μέσω της υλοποίησης των υπολειπόμενων συνιστωσών που είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και η δέουσα προσαρμογή του φορολογικού συστήματος στις μελλοντικές ανάγκες αποτελούν επίσης, σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, σημαντικούς παράγοντες.(jk)