Από την Ομάδα των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Η απειλή του κορωνoϊού και η προσφυγική κρίση, αυτό το ανθρώπινο δράμα του οποίου οι τελευταίες εξελίξεις εκτυλίσσονται τώρα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, καταδεικνύουν εκ νέου πόσο επιτακτική ανάγκη αποτελεί μια κοινή ευρωπαϊκή απόκριση σε ζητήματα που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ικανότητες των μεμονωμένων κρατών μελών. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν, σήμερα περισσότερο από ποτέ, όχι μόνο να συμφωνήσουν σε μέτρα και στρατηγικές ενωσιακής εμβέλειας αλλά, κυρίως, να στηρίξουν τις εν λόγω πρωτοβουλίες με επαρκείς πόρους.

Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το σύνθημα «Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα», εκφράζει τους φιλόδοξους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτικούς στόχους της. Προτάσεις, όπως ο ελάχιστος κατώτατος μισθός στην ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αποσκοπούν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση, στην αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων και στη διασφάλιση του γεγονότος ότι η βιομηχανική και η πράσινη μετάβαση προσεγγίζονται με τον πιο βιώσιμο δυνατό τρόπο, από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη. Προκειμένου να δοθεί ουσία στους στόχους αυτούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να συνεισφέρουν τα κράτη μέλη με ποσοστό 1,3 % του ΑΕΕ τους στον προϋπολογισμό, κατόπιν συστάσεων της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών. 

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό, το οποίο αποτελεί το απολύτως ελάχιστο για την υλοποίηση του προγράμματος, περικόπηκε δραστικά στο Συμβούλιο: ορισμένα κράτη μέλη προσπαθούν να μειώσουν το ΠΔΠ (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο) στο 1 % του ΑΕΕ των κρατών μελών —πολύ κάτω ακόμη και από το χαμηλό ποσοστό του 1,11 % που προτείνει η Επιτροπή― πράγμα το οποίο ενδέχεται να επιφέρει μείωση άνω του 12 % στα μέτρα προς όφελος της συνοχής και μείωση κατά 14 % όσον αφορά την ΚΓΠ, με συνέπεια τα νέα φιλόδοξα σχέδια να απολέσουν το ουσιαστικό περιεχόμενό τους.

Οι επί του παρόντος προτεινόμενες περικοπές στο ΠΔΠ ενέχουν τον κίνδυνο να καταστήσουν αναποτελεσματική την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να υπονομεύσουν τις θεμελιώδεις προσπάθειες της ΕΕ υπέρ της συνοχής και να αποδυναμώσουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ενώπιον των κοινών προκλήσεων. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει σθεναρά τις θέσεις του και τα κράτη μέλη να θυμηθούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζεται μόνο στον προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται στο εξωτερικό και ο λαϊκισμός τρέφεται από τις ανισότητες, οι προσπάθειες ορισμένων παραδοσιακών ευρωπαϊκών κομμάτων να ενδυθούν ένα μανδύα μετριοπαθούς ευρωσκεπτικισμού δεν ωφελεί κανέναν. (prp)