Σε τρεις γνωμοδοτήσεις της που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο, η ΕΟΚΕ εκφράζει την υποστήριξη της για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προσωρινή επέκταση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ με στόχο να αντιμετωπιστούν τα ειδικά προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αεροπορικές και οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε περίπτωση αποχώρισης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

  • Ασφάλεια της αεροπορίας

Η ΕΟΚΕ στηρίζει το σχέδιο δράσης που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, στο οποία περιλαμβάνονται ειδικά μέτρα για τη διατήρηση της εγκυρότητας των πιστοποιητικών των αεροναυτικών προϊόντων, ανταλλακτικών, εξοπλισμών και των επιχειρήσεων. «Ο κανονισμός της ΕΕ θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μόνον όσον αφορά την επίλυση ζητημάτων ασφαλείας της αεροπορίας που δεν θα μπορούσαν να επιλυθούν διαφορετικά. Στόχος δεν είναι η παράταση του status quo αλλά η παροχή προσωρινής λύσης που θα επιτρέψει στον τομέα να συνεχίσει να τηρεί τα ύψιστα πρότυπα ασφαλείας μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο να θεσπίσει εθνικούς οργανισμούς και νομοθεσία που θα επιτρέπουν την άσκηση του ρόλου οργανισμού ασφαλείας», δήλωσε ο εισηγητής κ. Thomas McDonogh.

  • Αεροπορικές υπηρεσίες

Η ΕΟΚΕ εγκρίνει επίσης την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανονισμού έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση των βασικών αεροπορικών υπηρεσιών και επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός δεν πρέπει να θεωρηθεί ως επέκταση των υφιστάμενων κανόνων και συγκεκριμένα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ή ακόμη και ως μονομερής συμφωνία αποχώρησης, δεδομένου ότι τα δικαιώματα που διασφαλίζονται μέσω αυτού είναι περιορισμένου χρόνου και σκοπού. Ο εισηγητής της γνωμοδότησης, κ. Jacek Krawczyk, δήλωσε: «Ο προτεινόμενος κανονισμός αποτελεί προσωρινή λύση και σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των επιπτώσεων μιας ξαφνικής αποχώρησης. Είναι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος μετριασμού των πιθανών σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών, εάν τυχόν δεν κυρωθεί η συμφωνία αποχώρησης πριν από τις 29 Μαρτίου 2019.»

  • Οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Ταυτόχρονα, η ΕΟΚΕ στηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των οποίων δίνεται στους οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο το δικαίωμα να μετακινούνται ελεύθερα εντός της ΕΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, με την προϋπόθεση ότι παρέχονται στους μεταφορείς της ΕΕ δίκαιοι, ισότιμοι και χωρίς διακρίσεις όροι ανταγωνισμού εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. «Ευελπιστούμε έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου ότι οι βρετανικές αρχές θα έχουν υιοθετήσει μια σειρά από ισοδύναμα προσωρινά μέτρα που θα διασφαλίζουν στους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης που κυκλοφορούν στο Ηνωμένο Βασίλειο τα ίδια δικαιώματα με αυτά που προτείνονται, για μια μεταβατική περίοδο, από την Επιτροπή προς όφελος των αδειοδοτημένων στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταφορέων, τα οποία τους επιτρέπουν να διεξάγουν εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ του εδάφους της χώρας αυτής και των υπόλοιπων 27 κρατών μελών», δήλωσε ο εισηγητής κ. Raymond Hencks. (mp)