Στην ακρόαση της ΕΟΚΕ διατυπώνονται προτάσεις για ένα Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με λιγότερους αποκλεισμούς

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ενισχύσουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στις προσπάθειές τους για μεταρρύθμιση των εθνικών τους οικονομιών. Σε συνδυασμό με με μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ενίσχυση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που θα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά πορίσματα μιας δημόσιας ακρόασης που πραγματοποίησε η ομάδα «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» στις 28 Φεβρουαρίου με θέμα «Προς μια πιο ανοιχτή διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου».

Εγκαινιάζοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. απηύθυνε έκκληση για παγίωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και υπογράμμισε ότι έφτασε πλέον η ώρα να εστιαστούμε στην ένταξη, «», και «».

Οι συμμετέχοντες στην ακρόαση ζήτησαν τη συμμετοχή, σε συστηματική βάση, των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων στις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Υπογράμμισαν ότι οι διαβουλεύσεις σε τοπικό επίπεδο είναι καθοριστικές για να αποκτήσουμε δημόσιο έρεισμα και θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές.

Επί του παρόντος, η ποιότητα της συμμετοχής στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και μεταξύ των επιμέρους τομέων πολιτικής. Επιπλέον, η υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων δεν είναι ικανοποιητική σε όλα τα κράτη μέλη. Μία από τις κύριες αιτίες αυτού του φαινομένου είναι η έλλειψη αποδοχής των μεταρρυθμίσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ήταν της άποψης ότι η υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση όχι μόνο της οικειοποίησης, αλλά και της αποτελεσματικότητας και της συμμετοχικότητας της διαδικασίας του Εξαμήνου. Ζήτησαν επίσης τη δημιουργία ενός μηχανισμού ανατροφοδότησης για τη διαδικασία διαβούλευσης και προέτρεψαν οι μεταρρυθμίσεις να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται ορθά.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι φορείς εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι στον πίνακα αποτελεσμάτων () του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή. Απηύθυναν έκκληση να συνδεθεί η διαδικασία με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ η οποία θα στηρίζεται στο Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. (jk)