Δεδομένων των ανάμεικτων αποτελεσμάτων προηγούμενων πολιτικών μεταρρυθμίσεων, είναι ζωτικό η ΕΕ και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν μια σε βάθος αξιολόγηση. Παρά τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και πρόσθετα πολιτικά μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της συνοχής και της κοινωνικής διάστασης των πολιτικών, δηλώνει η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότησή της με θέμα «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2019».

Η ΕΟΚΕ επικρίνει τη συνολικά ευνοϊκή αξιολόγηση της Επιτροπής στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2019, τόσο όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το 2014, όσο και τις προηγούμενες πολιτικές μεταρρυθμίσεων. Ως σύνολο, η οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι βραδύτερη από ό, τι ήταν πριν από την κρίση και είναι αναγκαίο να συνεκτιμηθούν οι διαφορές εντός και μεταξύ των περιφερειών. Ασφαλώς, στην ΕΕΑ δεν υποστηρίζεται ότι μπορούμε να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας.

Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις και οι πολιτικές θα πρέπει να καταστήσουν την οικονομία και τις αγορές εργασίας πιο ανθεκτικές και να ενισχύσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη της οικονομίας και της παραγωγικότητας. Με αυτές θα πρέπει να καταδειχθεί μια γνήσια δέσμευση στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στους διεθνείς στόχους για το κλίμα. Δυστυχώς, η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης δεν περιέχει ενδεδειγμένες προτάσεις για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση αυτών των προτεραιοτήτων.

Επιπλέον, στην ΕΕΑ δεν διατυπώνονται προτάσεις για την αντιμετώπιση των εξωτερικών κινδύνων που απειλούν την οικονομική ανάπτυξη. Οι πολιτικές τόνωσης για τη διατήρηση της ανάπτυξη και των επιπέδων απασχόλησης θα πρέπει να πλαισιωθούν και να χρηματοδοτηθούν κατάλληλα. Οι υψηλής ποιότητας επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, όπως προτείνεται στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, είναι ευπρόσδεκτες σε αυτό το πλαίσιο.

Οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα μπορούσαν να επισπεύσουν τη διαδικασία διατύπωσης νέων προτάσεων πολιτικής και να διασφαλίσουν ότι οι μεταρρυθμίσεις θα είναι κατάλληλες, υλοποιήσιμες και ειδικές για κάθε χώρα.

Τέλος, η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δίδει προτεραιότητα σε μεταρρυθμίσεις για την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ θα πρέπει να επιτρέπουν τη χρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς κοινωνικά και οικονομικά παραγωγικών επενδύσεων που δεν απειλούν τη μελλοντική βιωσιμότητα του προϋπολογισμού. (jk)