Ο Επίτροπος κ. Hogan στην ΕΟΚΕ: η απόφαση για τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ εναπόκειται τώρα στους συννομοθέτες

Στις 20 Φεβρουαρίου, η ΕΟΚΕ υποδέχθηκε ως προσκεκλημένο τον Επίτροπο κ. Hogan για να μιλήσει για τη μελλοντική ΚΓΠ.

Ο κ. Phil Hogan τόνισε ότι είναι καθοριστικής σημασίας η ΚΓΠ να εξελιχθεί· εκτός από τον εφοδιασμό τροφίμων, η ΚΓΠ θα πρέπει να παρέχει και άλλα δημόσια αγαθά, σε αντάλλαγμα της ειδικής θέσης που κατέχει στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, ο Επίτροπος ανέφερε τα εξής: «Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, διαθέτουν πλήρη ελευθερία .» Ο κ. Hogan ευελπιστεί σε μια ταχεία επίτευξη συμφωνίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), καθότι οι γεωργοί χρειάζονται βεβαιότητα και σταθερότητα ως προς την πολιτική και τον προϋπολογισμό.

Ο Επίτροπος κ. Hogan αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική συμφωνία σχετικά με έναν νέο κανόνα για την απαγόρευση ορισμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που εφαρμόζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, στον οποίο η ΕΟΚΕ συνέβαλε ουσιαστικά με τη σχετική γνωμοδότησή της και επί του οποίου προγραμματίζεται να διεξαχθεί ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Επίτροπο, ο κ. John Bryan, μέλος της ΕΟΚΕ, επισήμανε ότι η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ μιας ισχυρής ΚΓΠ με έναν ισχυρό προϋπολογισμό, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η ΚΓΠ είναι καθοριστικής σημασίας για την ειρήνη και τη συνοχή.

Ο κ. Maurizio Reale, πρόεδρος του τμήματος NAT της ΕΟΚΕ, υπογράμμισε ότι η μελλοντική ΚΓΠ πρέπει να εστιαστεί περισσότερο στην κλιματική αλλαγή και ότι οι γεωργοί χρειάζονται καλύτερη προστασία στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.

Ο Peter Schmidt, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΟΚΕ, τόνισε με έμφαση το γεγονός ότι οι αθέμιτες πρακτικές στην αλυσίδα τροφίμων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά και ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην πολιτική τροφίμων της ΕΕ. Τα ίδια υψηλά πρότυπα που απαιτούνται για τους παραγωγούς μας πρέπει να εφαρμόζονται και στα εισαγόμενα τρόφιμα. (sma)