Χωρίς μεγαλύτερη συνοχή η ΕΕ δεν έχει μέλλον

Η πολιτική συνοχής θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών τάσεων (ευρωσκεπτικισμός, κ.λπ.) στην ΕΕ, εάν η χρηματοδότησή της παραμείνει σημαντική πηγή επενδύσεων, καθιστώντας την Ευρώπη πιο σημαντική για τους πολίτες της, προωθώντας την ενισχυμένη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και παρέχοντας καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τον αντίκτυπό της. Αυτό δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε ακρόαση της ΕΟΚΕ σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2020.

Στο πλαίσιο της ακρόασης, επικράτησε η γενική άποψη ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη χρειάζεται να ζητήσουν μια φιλόδοξη και μελλοντικά βιώσιμη πολιτική συνοχής μετά το 2020 ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν αποδέχθηκαν τη μείωση του προϋπολογισμού κατά 10% για την πολιτική συνοχής που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027.

Είναι αδιανόητο να υπάρξει μέλλον της ΕΕ χωρίς συνεχιζόμενη συνοχή. Η χρηματοδότηση για τη συνοχή πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στα υφιστάμενα επίπεδα, δεδομένου ότι η αναμενόμενη αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, ο κίνδυνος που συνδέεται με τις ερημωμένες περιοχές και η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών έχουν αποδείξει την ανάγκη ύπαρξης πιο ισχυρής πολιτικής.

Μια πολιτική συνοχής στο πλαίσιο της οποίας διασφαλίζονται οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις και η βιωσιμότητα, η οποία βασίζεται σε μια τοποκεντρική προσέγγιση και είναι πιο ευέλικτη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ανάγκες ανεξαρτήτως του είδους τους, θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας.

Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν γενικά την ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ωστόσο, ζήτησαν την πλήρη εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων ως βασική προϋπόθεση. Επιπλέον, ζήτησαν σύνδεση της συμμόρφωσης με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, τις εκθέσεις ανά χώρα και τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι ομιλητές προέτρεψαν τα διαπραγματευόμενα μέρη να εντείνουν τις προσπάθειές του κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για το μελλοντικό ΠΔΠ και την πολιτική συνοχής.

Τα συμπεράσματα της ακρόασης θα τροφοδοτήσουν με στοιχεία τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου (jk).