Η ΕΟΚΕ υιοθετεί αυστηρότερο Εσωτερικό Κανονισμό και Κώδικα δεοντολογίας των μελών

Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της στις 20 Φεβρουαρίου 2019, η ΕΟΚΕ ενέκρινε πρόταση τροποποίησης του Εσωτερικού της Κανονισμού ώστε να περιλαμβάνει μια νέα έκδοση του Κώδικα δεοντολογίας των μελών ως προσάρτημα. Ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός και Κώδικας δεοντολογίας, που τέθηκαν σε ισχύ στις 15 Μαρτίου 2019, λαμβάνουν επίσης υπόψη τον πρόσφατα εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής παρενόχλησης.

Η ΕΟΚΕ, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Luca Jahier και με την πλήρη στήριξη των ομάδων και της διοίκησης, επιβεβαίωσε την αρχή του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια στο χώρο εργασίας και θέσπισε εσωτερικό μηχανισμό παρακολούθησης για κάθε μορφή παρενόχλησης που αφορά τα μέλη, ο οποίος προβλέπει επίσης κυρώσεις.

Τα μέλη θα είναι υποχρεωμένα να υπογράφουν τον Κώδικα Δεοντολογίας κατά το διορισμό τους. Οι νέοι κανόνες αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των μελών και κάθε άλλου προσώπου εργάζεται στην ΕΟΚΕ, καθώς και μεταξύ των ίδιων των μελών. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν, σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς του μέλους, την προσωρινή αναστολή του μέλους από καθήκοντα εισηγητή, προέδρου και από τη συμμετοχή σε ομάδες μελέτης, αποστολές και έκτακτες συνεδριάσεις».

Η ΕΟΚΕ εμμένει επίσης στο «να τηρούνται [...] οι αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων» και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί «ότι η εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα όργανά της υπερτερεί της αναλογίας τους στην Ολομέλεια».

Το πλήρες κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού και του Κώδικα Δεοντολογίας θα είναι σύντομα διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΕΟΚΕ. (dgf)