Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υιοθέτησε τη γνωμοδότηση με θέμα «Για μία ευρωπαϊκή οδηγία-πλαίσιο σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστου εισοδήματος», με την οποία ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέσπιση δεσμευτικού ενωσιακού πλαισίου για την καθιέρωση επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος σε όλη την Ευρώπη, προσαρμοσμένου στο βιοτικό επίπεδο κάθε κράτους μέλους. 

Ένα τέτοιο πλαίσιο, υπό μορφή οδηγίας, είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του σοβαρού και χρόνιου προβλήματος της φτώχειας στην Ευρώπη, καθώς και για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ΕΕ, δεδομένου ότι οι δεσμεύσεις της ΕΕ για τη μείωση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό.

«Το ζήτημα του ελάχιστου εισοδήματος είναι πρώτα απ’ όλα άκρως πολιτικό. Πρόκειται για απόφαση που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ένωσης και η Επιτροπή δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την αρχή της επικουρικότητας ―που χρησιμοποιείται λανθασμένα στην προκειμένη περίπτωση ― για να αποφασίζει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα», υποστήριξε ο Γιώργος Ντάσης, εισηγητής της γνωμοδότησης.

«Είναι σημαντικό η ΕΕ να κάνει κάτι χειροπιαστό για αυτούς που στερούνται τα πάντα. Αν αδιαφορήσουμε τώρα για τη δυστυχία τους, αύριο ίσως να είναι πολύ αργά», προειδοποίησε .

Αντίθετη με την προτεινόμενη χρήση ενός δεσμευτικού μέσου, η Ομάδα των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ υπέβαλε αντιγνωμοδότηση με την οποία υποστήριζε ότι το ζήτημα του ελάχιστου εισοδήματος πρέπει να επιλυθεί σε εθνικό επίπεδο.

Η αντιγνωμοδότηση απορρίφθηκε και η γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με εισηγητή τον κ. Ντάση υιοθετήθηκε με 158 ψήφους υπέρ, 81 κατά και 12 αποχές. (ll)