Η Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ ζητεί καινοτομία στην κοινωνία των πολιτών

από την Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ

Στην έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου παρουσιάστηκε η μελέτη με θέμα Η μελλοντική εξέλιξη της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030. Η ΕΟΚΕ ανέθεσε στο Κέντρο Υπηρεσιών Ενημέρωσης, Συνεργασίας και Ανάπτυξης των ΜΚΟ (CNVOS - Σλοβενία) και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Ενώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ENNA) την εκπόνηση της μελέτης. 

Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση του τι συμβαίνει στις ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν, πώς αυτές οι προκλήσεις τις επηρεάζουν και πώς ανταποκρίνονται σε αυτές.

Η μελέτη, καθώς και οι ομιλητές —μεταξύ των οποίων ο Ramón Luis Valcárcel Siso, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΟΚΕ και την ΕτΠ— και οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση επισημαίνουν τις σαφείς και ενθαρρυντικές ενδείξεις - πρωτίστως δε, την προθυμία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων να αποδεχθούν, να υποστηρίξουν και να προβάλουν τις ευρωπαϊκές αξίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), καθώς και να διαφυλάξουν και να αναπτύξουν το ευρωπαϊκό δημοκρατικό σύστημα στο οποίο οι ΟΚΠ συνενώνουν τις κοινωνίες μας, διαδραματίζοντας έναν ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων.

Οι ΟΚΠ προωθούν και υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές μας αξίες. Διαμορφώνουν και εδραιώνουν την ταυτότητα, την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΟΚΠ θα προσαρμοστούν στις αλλαγές και τις προκλήσεις και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον ρόλο τους όσον αφορά την υποστήριξη και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα. Θα πρέπει να επινοηθούν καινοτόμες μέθοδοι εργασίας, με έμφαση στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, στην προσαρμογή των στρατηγικών διαχείρισης και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που να σχετίζονται με την αγωγή του πολίτη, τον γραμματισμό των μέσων ενημέρωσης και την εξακρίβωση των γεγονότων. (ih)