Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία

«Οι γυναίκες με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα που τους αφορούν και να εκπροσωπούνται ισότιμα σε δημόσιους οργανισμούς», δήλωσαν διάφορες οργανώσεις ατόμων με αναπηρία κατά τη διάσκεψη με θέμα “Γυναίκες με αναπηρία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και επόμενα βήματα” που διοργανώθηκε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Οι περισσότεροι ομιλητές συμφώνησαν ότι οι γυναίκες με αναπηρία βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με τους άνδρες με αναπηρία και, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, οι γυναίκες με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται διπλή διάκριση στην ΕΕ. Υπογραμμίστηκε ότι, στις τρέχουσες πολιτικές, δεν προβλέπονται ειδικές δράσεις για τις γυναίκες με αναπηρία. Οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη θέσπισης δέουσας νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα εστιάζεται ειδικά στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία. Υποστηρίχθηκε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βία που ασκείται κατά των γυναικών με αναπηρία, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αποτελέσουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Στους συμμετέχοντες της διάσκεψης συμπεριλαμβάνονταν εκπρόσωποι διαφόρων οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (mb/ia)