Η ΕΟΚΕ ζητά περισσότερες δημόσιες επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ

Στην πρόσφατη γνωμοδότησή της σχετικά με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) για το 2018, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) επισημαίνει τη στρατηγική σημασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δηλώνει όμως ότι τάσσεται υπέρ της αιτιολογημένης επέκτασης της συνεργασίας αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η οικονομική και κοινωνική όσο και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των μακροοικονομικών πολιτικών της ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη συμπερίληψη των κοινωνικών δεικτών —του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων— στην ΕΕΑ 2018, υποστηρίζοντας ότι αυτό ενίσχυσε την κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.˜

«Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της στήριξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα από το Εξάμηνο, ούτως ώστε να καταστεί εργαλείο βελτίωσης των συνθηκών ζωής και εργασίας των Ευρωπαίων. Θα θέλαμε να δούμε τους στόχους του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων να ενσωματώνονται στις πολιτικές και τις αποφάσεις που λαμβάνονται», δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης κ. Δημήτρης Δημητριάδης.

Η ΕΟΚΕ δεσμεύτηκε να συνεχίσει να συνεισφέρει στο Εξάμηνο, επεσήμανε όμως την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και ενίσχυσης των δημόσιων επενδύσεων.

Οι δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενισχυμένες κοινωνικές επενδύσεις σε μέτρα για την τόνωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, των υποδομών φροντίδας και της κοινωνικής συνοχής σε όλη την ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και την εξασφάλιση καταρτισμένου εργατικού δυναμικού καθώς και ισχυρής κοινωνικής διάστασης.

Η ΕΟΚΕ τόνισε επίσης την ανάγκη μη συστημικής προσέγγισης στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα πρέπει να διεξάγονται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. (ll)

Στη φωτογραφία: Δημήτρης Δημητριάδης, εισηγητής της ΕΟΚΕ