Η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Financial integration

Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της ταχείας υλοποίησης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών επιδοκιμάζοντας τις προτάσεις της Επιτροπής που αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση των φορέων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) με τον πολλαπλασιασμό των αρμοδιοτήτων τους και τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησής τους.

«Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις αποτελούν σημαντικό βήμα προς μεγαλύτερη ολοκλήρωση και σύγκλιση», δήλωσε ο κ. Daniel Mareels (Εργοδότες, BE), εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα ΕΣΧΕ – Μεταρρυθμίσεις. «Παρέχουν νέα στοιχεία για την οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και διασφαλίζουν ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι επαρκώς ρυθμισμένες, εύρωστες και σταθερές».

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών με ολοκληρωμένη εποπτεία θα συμβάλει στην αύξηση των διασυνοριακών συναλλαγών στην αγορά, ενώ η διασυνοριακή κατανομή των κινδύνων από τον ιδιωτικό τομέα θα καταστήσει τα κράτη μέλη περισσότερο ανθεκτικά στους ασύμμετρους κλυδωνισμούς και θα συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη της ζώνης του ευρώ.

Η ΕΟΚΕ είναι της γνώμης ότι οι μεταρρυθμίσεις του ΕΣΧΕ πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αρχής εποπτείας των κεφαλαιαγορών, αλλά εκτιμά ότι τα περαιτέρω βήματα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης προϋποθέτουν τη διεξαγωγή διαλόγου και διαβουλεύσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Όσον αφορά τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των εθνικών και των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση τόσο για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, στο μέτρο του δυνατού, όσο και για την εδραίωση σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης των αδυναμιών ως προς την εποπτεία που παρακωλύουν την υλοποίηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Ατενίζοντας το μέλλον, η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι οι νέες εξελίξεις και τεχνολογίες ―όπως η χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech)― καθώς και η διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης χρηματοδότησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο σύστημα εποπτείας. Τέλος, η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για την πραγματοποίηση τυχόν αλλαγών ως προς την κατανομή του κόστους υπό συνθήκες διαφάνειας, καθώς και για τον επαρκή έλεγχο των συνολικών πόρων. (jk)