Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιταχύνουν την ολοκλήρωση της ΟΝΕ

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εργαστούν επειγόντως για μια σταθερή, ευημερούσα και πιο ανθεκτική ΟΝΕ. Ως εκ τούτου, χρειάζονται περαιτέρω μέτρα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο: αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα της δημόσιας συζήτησης που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ με θέμα την ολοκλήρωση της ΟΝΕ.

Εμπειρογνώμονες στα οικονομικά, θεσμικοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών συμφώνησαν ότι οι τρέχουσες προκλήσεις και τα διδάγματα από κρίσεις του παρελθόντος καθιστούν σαφή την ανάγκη μεταρρύθμισης και ολοκλήρωσης της ΟΝΕ εν μέσω μιας εξαιρετικής συγκυρίας οικονομικής ανάκαμψης σε όλη την ΕΕ και αυξανόμενης στήριξης των πολιτών στο ευρώ.

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση έκριναν αναγκαία την ταχεία υλοποίηση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών στην πορεία για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. Κάλεσαν τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα των μελλοντικών οικονομικών και να επιτύχουν την ορθή ισορροπία μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης στις μελλοντικές αποφάσεις για την ΟΝΕ.

Παρουσιάστηκαν τέσσερις επιταχυντές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των εγχώριων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: μια κοινή μακροοικονομική στρατηγική της ευρωζώνης για την αντιμετώπιση των σύμμετρων κλυδωνισμών, μια κοινή προσέγγιση για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και καινοτομίας σε μικροοικονομικό επίπεδο, ένας προϋπολογισμός της ευρωζώνης για τη χρηματοδότηση ορισμένων ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών και ένα θεσμικό πλαίσιο πιο αποτελεσματικό και με λογοδοσία που θα προβλέπει π.χ. έναν υπουργό οικονομικών της ευρωζώνης.

Οι εισηγητές της ΕΟΚΕ, Mihai Ivaşcu (Διάφορες Δραστηριότητες) και Stefano Palmieri (Εργαζόμενοι), θα συμπεριλάβουν τα πορίσματα της συζήτησης στη γνωμοδότηση με θέμα την πρόταση της Επιτροπής για τη Δέσμη μέτρων για την ΟΝΕ, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία τον Απρίλιο. (jk)